РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Трайно подобрение на качеството на въздуха в региона
17/01/2020

 

Данните от мониторинга в Димитровград, Кърджали и Хасково показват подобрение на състоянието на въздуха в района, а през 2019г. качеството на въздуха в Димитровград и Кърджали отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство.

Качеството на атмосферния въздух на територията, контролирана от РИОСВ – Хасково (областите Кърджали и Хасково) се следи от две автоматични станции: АИС” Студен кладенец” в гр. Кърджали и АИС ”Раковски” в гр. Димитровград”, и един ръчен пункт в гр.Хасково - "РИОСВ- Хасково”. Трите пункта са част от системите за оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Националната система за мониторинг на околната среда на Министерство на околната среда и водите и се обслужват от Регионална лаборатория– Хасково към Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София. В законодателството по отношение чистотата на атмосферния въздух (Наредба №12 от 15.07.2010г., обн. ДВ, бр. 58 от 30.07.2010г.) са регламентирани норми за пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови частици (ФПЧ10). Въведените ПДК целят предпазване здравето на хората и околната среда.

Регламентираните ПДК за фини прахови частици са следните:
СДН (средноденощна норма) - 50 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно)
СГН (средногодишна норма) - 40 µg/m3.

За последните три години анализът на данните от АИС  „Студен кладенец“– гр.Кърджали показва следния брой констатирани превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици:
2017 г. – 58 бр.
2018 г. – 43 бр.
2019 г.- 22 бр.
Забелязва се трайна положителна тенденция към намаляване броя на превишенията за средноденонощната норма (ПС за СДН) от 50 µg/m3, като през последната година регистрираните превишения в гр. Кърджали са в рамките на допустимия брой превишения от 35 пъти годишно. По отношение на средногодишната концентрация също имаме тенденция към намаляване, като за трите разглеждани години няма превишение на средногодишната норма от 40 µg/m3, а стойностите са следните:
2017 г. – 34.8 µg/m3
2018 г. – 33.2 µg/m3
2019г.  – 28.42 µg/m3

За последните три години анализът на данните от АИС  „Раковски“– гр. Димитровград показва следния брой констатирани превишения на средноденонощната 24 часова норма за фини прахови частици:
2017 г. – 48 бр.
2018 г. – 35 бр.
2019 г.- 17 бр.
Наблюдава се трайна тенденция към намаляване броя на превишенията за средноденонощната норма (ПС за СДН) от 50 µg/m3, като през 2019г.  регистрираните превишения в гр. Димитровград са много по-малко от допустимия брой превишения- 35 годишно. За последния месец декември от АИС „Раковски“, гр.Димитровград не е регистрирано нито едно превишение на средноденощната норма от 50 µg/m3.
Няма превишение на средногодишната норма от 40 µg/m3, и тук има тенденция към намаляване на средногодишните концентрации за ФПЧ10, като стойностите са следните:
2017 г. – 36.7 µg/m3
2018 г. – 30.2 µg/m3
2019 г. – 28.72 µg/m3

За последните три години анализът на данните от ръчен пункт „РИОСВ – Хасково“ показва следния брой констатирани превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици:
2017 г. – 69 бр.
2018 г. – 62 бр.
2019 г.- 36 бр.
През 2019 г. спрямо предходните две години има намаляване на регистрирания брой превишения на средноденонощната норма и няма превишение на средногодишната норма от 40 µg/m3 в гр. Хасково, а стойностите са следните:
2017 г. – 41.6 µg/m3
2018 г. – 35.3 µg/m3
2019г.- 29.01 µg/m3

Данните от АИС” Студен кладенец” в гр. Кърджали и АИС ”Раковски” в гр. Димитровград” се получават автоматично в реално време, а данните от пункта в РИОСВ-Хасково се получават с известно закъснение, тъй като пробонабирането е ръчно и пробите подлежат на допълнителна обработка и последващ лабораторен анализ.

Превишенията на нормите за ФПЧ10 основно се регистрират през есенно-зимния период и се дължат на повишеното потребление на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона безветрие, мъгли и температурни инверсии, създаващи условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния слой.

Провежданият мониторинг на качеството на въздуха за последните три години показва тенденция за трайно подобряване на състоянието на въздуха в региона, а през последната година качеството на въздуха в Димитровград и Кърджали отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство. Постигнатото подобрение през последните три години е в резултат на изпълнение на заложените мерки в актуализираните програми за качество на въздуха на Общините Димитровград, Кърджали и Хасково, както и на засиления контрол на РИОСВ-Хасково относно изпълнението на мерките от програмите за КАВ и контрола на промишлените предприятия източници на отпадъчни газове в атмосферния въздух.

Регионалната екоинспекция не контролира и не носи отговорност за данните от поставените в населените места сензори за измерване чистотата на въздуха. Стойностите, които се получават от сензорите са моментни и не е коректно да бъдат сравнявани с регламентираната 24- часова средноденонощна норма (50 µg/m3).