РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция извърши 104 проверки през ноември
05/12/2019


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през ноември извърши 104 проверки на 103 обекта. Дадени са 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 16 акта и са издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 10 650 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 13 381 лв.

9 акта са съставени на физически лица, 7 от които за разораване на имоти в защитени зони от „Натура 2000“ в нарушение на забрана от заповедта за обявяването им и 2 акта за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по  оценка за съвместимост. Актове са съставени на винарска изба в Харманли  за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и на млекопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ. Джебел за неподдържане качеството на заустваните води в съответствие с условията на разрешителното за заустване.  Също на предприятие за производство на полимерни изделия за въздуховодни системи в Кърджали за неизпълнение на дадено предписание, на Община Момчилград за неподдържане на двете ПСОВ в с. Прогрес в техническа и експлоатационна изправност и на Община Ивайловград за допуснато изхвърля на неопасни отпадъци на неразрешени за това места. За неводене на отчетност за дейности с отпадъци и за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци са съставени актове и на две площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали в Кърджали и в Хасково.

Издадени са 2 наказателни постановления по 3 000 лв. за неизпълнение на дадено предписание за преустановяване на нерегламентирано събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС от площадки в с. Кьосево, общ. Кърджали и землището на Свиленград. С 2000 лв. е глобен ракиен казан в с. Злато поле, общ. Димитровград за заустване на отпадни води в дере без издадено разрешително за заустване. С 2000 лв. е глобена и Община Симеоновград  за неизпълнение на предписание за почистване на нерегламентирано сметище. Винарска изба в Ивайловград е глобена с 500 лв. за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. Наказателни постановления са издадени  и на две физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по  оценка за съвместимост.

Почистени са 12 нерегламентирани сметища в с. Перперек, с. Солище, с. Стремци и с. Скалище, община Кърджали; района около стадион ,,Горубсо“ в гр. Кърджали; с. Караманци, с. Сусам и с. Татарево, община Минерални бани; с.Иваново,  община Харманли; с. Троян и с. Свирково, община Симеоновград и на изхода на гр. Симеоновград в посока Стара Загора.

В изпълнение на проект “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”, финансиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество, са ликвидирани складовете за съхранение на негодни за употреба препарати в с. Горски извор, общ. Димитровград и с. Стойково, общ. Хасково, с което опасността от замърсяване на компонентите на околната среда е изцяло премахната.

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 11 сигнала.