РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 87 проверки през септември
07/10/2019


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през септември  извърши 87 проверки на 84 обекта. Дадени са 31 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Издадени са 2 наказателни постановления на обща стойност 200 лв., съставени са 5 акта и е наложена една санкция. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 2951,80 лв.

Съставен е акт и са издадени две наказателни постановления по 100 лв. на 3 физически лица от Харманли и Крумовград за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Съставен е акт на месопреработвателно предприятие в с.Вълкович, общ. Джебел за неподдържане качеството на заустваните води в съответствие с условията на разрешителното за заустване.

Три акта са съставени за неизпълнение на предписания, дадени на едноличен търговец за прекратяване на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС на площадка в Кърджали, на завод за каучукови издалия в Димитровград за представяне на документи съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и за отстраняване на отпадъци от площадката в района на ТЕЦ „Марица 3“- Димитровград в срок до15.09. 2019 г.

Почистено е нерегламентирано сметище в земл. на кърджалийското село Сипей. На „Зеления“ телефон са постъпили 11 сигнала.