РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши проверка след сигнал за нерегламентирано изхвърляне на излезли от употреба гуми
04/10/2019

 

След постъпил сигнал за изхвърлени на територията на бившия ТЕЦ в гр. Хасково излезли от употреба гуми и гумени съединения, РИОСВ- Хасково извърши проверка на място на 01.10.2019г. с представител на Община Хасково.

При проверката се установи, че в дерето и по склона между боровата горичка и района на бившия ТЕЦ са изхвърлени излезли от употреба гуми и купчина битови и строителни отпадъци.  Със съставения констативен протокол е дадено предписание, с което се задължава кметът на Община Хасково да организира почистване на натрупаните битови и строителни отпадъци, като същите се извозят до Регионално депо- с. Гарваново, а изхвърлените гуми да се съберат и предадат за последващо третиране на лица, притежаващи необходимите документи по Закона за управление на отпадъците

В района на бившия ТЕЦ, освен описаните отпадъци в една от основните производствени сгради са изхвърлени големи количества отпадъци, представляващи негодни за употреба гумени изделия за автомобилната индустрия. Тъй като е установено превозното средство, извършващо транспортирането на описаните материали от видеонаблюдението на гр. Хасково, Община Хасково е подала сигнал до Районна прокуратура- Хасково на 02.10.2019г. с молба за предприемане на действия по компетентност за извършване на проверка по изнесените факти.

На 03.10.2019 г. с помощта на системата за видеонаблюдение представители на Община Хасково и РИОСВ- Хасково са установили на място лицето, транспортиращо отпадъците. След изясняване на всички обстоятелства по извършеното нарушение, ще бъде дадено предписание за предприемане на действия за безопасно ликвидиране на замърсяването в съответствие с разпоредбите на ЗУО. В случай, че деянието не е престъпление ще бъдат предприети и съответни административнонаказателни мерки.