РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Отпадъците до „ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград са изчистени
04/10/2019

 

Натрупаните отпадъци на територията на ТЕЦ „Марица 3“ АД- Димитровград са извозени от площадката. Транспортирането им е извършено в периода от 16 до 25 септември 2019 г. Припомняме, че РИОСВ Хасково даде предписание на „Траш Еко Пак“ ООД- титуляр на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци на площадката, разположена на територията на ТЕЦ ,,Марица 3,  ползвана по договор за наем.

Отпадъците са предадени на „Сорт Комерс“ ЕООД  за последващо третиране на площадка в с. Хаджидимитрово, област Ямбол въз основа на сключен договор между двете дружества. „Сорт Комерс“ ЕООД притежава всички необходими документи и разрешителни за дейността, както и сепарираща инсталация. Целта е отпадъците да се сортират чрез сепариращата инсталация, като се отделят рециклируемите, които да се балират отново и предадат на краен преработвател. Негодните за рециклиране отпадъци ще се доставят за обезвреждане в общинско депо.

Тъй като срокът на даденото предписание за извозване на отпадъците– 15 септември 2019 г., не беше спазен,  на 26 септември на „Траш Еко Пак“ ЕООД е съставен акт за установяване на административно нарушение.