РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Информация до всички оператори на промишлени инсталации и съоръжения
24/09/2019


Собствените периодични измервания на шум в околната среда, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения, се извършват с периодичност на измерванията съгл. чл. 27 от Наредба №54 от 13 декември 2010г.:

1. При въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/ или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване;
2. За действащи промишлени източници- не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години;
3. В съответствие с условията, определени в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения по чл. 99 ЗООС и издадените комплексни разрешителни по чл. 117 ЗООС.

Резултатите от собствени периодични измервания, на показателите за шум в околната среда се представят в РИОСВ- Хасково под формата на доклад, до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител /образец/ (по реда на чл.30 от Наредба № 54, ДВ бр.3 от 11.01.2011г.)