РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

ВАЖНО: За операторите на средни горивни инсталации!
16/05/2019

 

Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (СГИ) (обн.,ДВ,бр.63 от 31.07.2018г.), инсталациите попадащи в обхвата й следва да бъдат регистрирани по реда на чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с изключение на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР) по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

За вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация операторът на СГИ подава заявление по образец (Образец 1) до директора на съответната РИОСВ. Към заявлението се прилагат:
1. ЕИК (за чуждестранни лица– документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус, като същият се представя и в легализиран превод на български език)
2. Информацията и документите по ал.3, т.1-8 и 13.
3. Документ за платена такса - 190 лв. (съгласно чл.17б, ал.1 от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г.)

Срокове за регистрация:
• Операторите на съществуващи СГИ (виж § 1, т.6 от Допълнителните разпоредби към Наредбата) с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 МW, са длъжни да извършат регистрация до 1 януари 2024г.
• Операторите на съществуващи СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 МW, са длъжни да извършат регистрация до 1 януари 2029г.
• Операторите на нови СГИ (виж § 1, т.7 от Допълнителните разпоредби към Наредбата) не могат да ги експлоатират преди да бъдат регистрирани.

В случаите на всяка планирана промяна в СГИ, водеща до промяна в приложимите норми на допустими емисии, операторът подава незабавно до директора на съответната РИОСВ заявление за вписване на промяна в обстоятелствата (Образец 2) . В случаите на промяна на оператора на СГИ и/или на промяна на адреса на стационарна СГИ, заявлението се подава в срок до 14 дни от настъпване на промяната.

За вписване в регистъра на промяната и издаване на удостоверение за актуално състояние на СГИ към заявлението се прилагат:
1. Документи, удостоверяващи промяната
2. Документ за платена такса  - 70 лв. (съгласно чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г.)