РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково издаде 11 наказателни постановления през април
07/05/2019

 

Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Хасково през април извърши 119 проверки на 116 обекта. Дадени са 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 5 акта, наложени са 4 санкции и са издадени 11 наказателни постановления на стойност 26 500 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 2682лв.

Издадени са 6 наказателни постановления по 100 лв. на физически лица, 4 от които за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост, едно за разораване на площ в защитена местност и едно за убита птица от вида тръстиков блатар чрез поставяне на отровни примамки в района на симеоновградското село Тянево. С 1400 лв. е глобено друго физическо лице  за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ.

Наказателно постановление за 10 000 лв. е издадено на хасковска фирма за производство и търговия на гасена вар и варов разтвор, поради липса на регистрация съгласно изискванията на Регламент REACH. За неподдържане на пречиствателните съоръжения в техническа и експлоатационна изправност е наложено наказателно постановление за 500 лв. на ПСОВ в с. Прогрес, община Момчилград. За неизпълнен в срок план за привеждане на депо за неопасни отпадъци в съответствие с нормативните изисквания са издадени две наказателни постановления по 7 000 лв.  

През месеца са съставени два акта за неизпълнение на дадени предписания. Останалите 3 акта са съставени за осъществяване на дейност без приети по установеният ред пречиствателни съоръжения, за неизвършени собствени периодични измервания на изпускани в атмосферния въздух замърсители и за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост.

През месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища- в кърджалийския квартал „Гледка“ и край селата Перперек, община Кърджали, Лисово, община Свиленград и Балабаново, община Момчилград. На „Зеления“ телефон са постъпили 11 сигнала.