РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Средногодишната концентрация на фините прахови частици в Димитровград, Кърджали и Хасково през 2018 г. е била в норма
22/01/2019

 

Концентрацията на фините прахови частици (ФПЧ10)  в региона  през миналата година е била под средногодишната норма от 40 мкг/м3. Това  сочат данните от АИС ”Студен кладенец” в Кърджали, АИС ”Раковски” в Димитровград” и ръчен пункт ,,РИОСВ- Хасково”. Тенденция за трайно подобряване на състоянието на въздуха в Димитровград и Кърджали показва провежданият през последните три години мониторинг на качеството на въздуха.
 
В законодателството по отношение чистотата на атмосферния въздух (Наредба №12 от 15 юли 2010 г., обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.) са регламентирани норми за пределно допустими концентрации (ПДК) за ФПЧ10 (фини прахови частици). Регламентираните ПДК за фини прахови частици са: СДН (средноденощна норма) – 50 мкг/м3, (която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти годишно) и СГН (средногодишна норма) – 40 мкг/м3.

Забелязва се положителна тенденция към намаляване броя на превишенията за средноденонощната норма от 50 мкг/м3 в Кърджали. Анализът на данните през последните 3 години показва 43 превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици през 2018 г., докато броят им през 2017 г. е 58, а през 2016 г.- 78. За същия период няма превишение на средногодишна норма от 40 мкг/м3, като  стойностите съответно са 37.7 мкг/м3 за 2016 г., 34.8 мкг/м3 за 2017 г. и  33,2 мкг/м3 за миналата година.

Положителна тенденция към намаляване броя на превишенията за средноденонощната норма се наблюдава и в Димитровград, където през 2017 г. са  били регистрирани 48, а през 2018 г.– 35. През последните две години няма превишение и на средногодишната норма, сочат данните за 2017 г.– 36.7 мкг/м3 и за 2018 г.– 30.2 мкг/м3.

В Хасково се запазват нивата на замърсяване на въздуха през 2016 г. и 2017 г., когато са регистрирани по 69 превишения на средноденонощната норма, но през 2018 г. са 62. През миналата година и в Хасково няма превишение на средногодишна норма, като стойностите са били: през 2016 г.– 41.4 мкг/м3, 2017 г.– 41.6 мкг/м3 и 2018 г.– 35.3 мкг/м3.

Постигнатото подобрение през последните три години е в резултат на изпълнение на заложените мерки в актуализираните програми за качество на въздуха на Общините Димитровград, Кърджали и Хасково и газифицирането на част от промишлените предприятия, домакинства и обществени сгради.
 
От началото на 2019 г. по показател ФПЧ10 са отчетени 8 броя превишения на средноденонощната норма в Кърджали, като най-високата– 71.4 мкг/м3, е отчетена на 10.01.2018 г. и 5 броя превишения в Димитровград, където най-високота– 76,8 мкг/м3, е отчетено на 14.01.2018 г. Към момента няма данни дали има превишения в пункт „РИОСВ-Хасково“, тъй като пунктът е ръчен и резултатите излизат със известно закъснение.

Превишенията на нормите за ФПЧ10 основно се регистрират през есенно-зимния период и се дължат на повишеното потребление на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона безветрие, мъгли и температурни инверсии, създаващи условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния слой.