РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До операторите на инсталации, които използват разтворители в своята дейност!
27/02/2020

 

В връзка с изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7)

Операторите извършващи дейности с употреба на разтворители е необходимо:
В срок до 31.03.2020 г.  да представят в РИОСВ-Хасково информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за календарната 2018 г.

Формата на информацията за консумацията и количеството вложени разтворители по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 може да изтеглите от  Тук.

В случаите, когато се превишават Праговите стойности за консумация на разтворители (ПСКР) за съответната категория дейност, операторът следва да изготви и представи в РИОСВ-Хасково на хартиен и електронен носител  План за управление на разтворителите.

На адрес: http://pdbase.government.bg/los-raztvoriteli/S_rakovodstva.jsp са публикувани Секторни ръководства за отделните категории дейности по Наредба № 7. които са утвърдени със заповед на Министъра на околната среда и водите и следва да се използват при изготвянето на Плановете за управление на разтворителите.

В изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и автопературни продукти  (Наредбата) е необходимо:

Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или  „Авторепаратурни продукти съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2, чл. 7 и чл. 9 от Наредбата, най-късно до 31.03.2019 г. да представят информация в РИОСВ–Хасково, за количествата продукти за нанасяне на  покрития, пуснати на пазара или употребени през 2018 г. по Приложение № 3 и Приложение № 6.