РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 19.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До операторите на средни горивни инсталации!
10/01/2019

 

На основание чл. 9г, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр.45/1996г., изм.,бр.85 от 24.10.2017г.)  е приета Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (обн.,ДВ,бр.63 от 31.07.2018г.)
         
Съгласно изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредбата, средните горивни инсталации (СГИ) попадащи в обхвата й следва да бъдат регистрирани по реда на чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) с изключение на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР) по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
За вписване в регистъра операторът на СГИ подава заявление по образец до директора на съответната РИОСВ. Към заявлението се прилагат:
1.    ЕИК (за чуждестранни лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус, като същият се представя и в легализиран превод на български език)
2.    информацията и документите по ал.3, т.1-8 и 13;
3.    документ за платена такса  - 190 лв. (съгласно чл.17б, ал.1 от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г.)
 
Регистрацията е необходимо да се извърши в следните срокове:
 
    Операторите на съществуващи СГИ (виж § 1, т.6 от Допълнителните разпоредби към Наредбата) с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 МW, са длъжни да извършат регистрация до 1 януари 2024г.
 
    Операторите на съществуващи СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 МW, са длъжни да извършат регистрация до 1 януари 2029г.
 
    Операторите на нови СГИ (виж § 1, т.7 от Допълнителните разпоредби към Наредбата) не могат да ги експлоатират преди да бъдат регистрирани.
 
В случай на промяна в СГИ, водеща до промяна в приложимите норми на допустими емисии, операторът е необходимо да подаде до директора на РИОСВ заявление за вписване на промяна в обстоятелствата. В случаите на промяна на оператора на СГИ и/или на промяна на адреса на стационарна СГИ, заявлението се подава в срок до 14 дни от настъпване на промяната.
За вписване в регистъра на промяната на СГИ към заявлението се прилагат следните документи:
1. документи, удостоверяващи промяната
2. документ за платена такса  - 70 лв. (съгласно чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г.)
 
За стационарни СГИ заявленията се подават по местонахождение на инсталацията, а за мобилни СГИ – по седалище на оператора.