РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До операторите, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества!
10/01/2019

 

До 15 февруари е крайният срок за представяне на годишните отчети от ползвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи.

Докладване на използваните флуорирани парникови газове (ФПГ) от оператори, ползватели, дистрибутори:

В срок до 15 февруари на всяка година всички лица, които внасят, изнасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества, следва да представят в РИОСВ– Хасково годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове. Информацията обхваща периода 01.01 – 31.12. 18г.

15 февруари 2019г. е крайният срок за предоставяне в РИОСВ - Хасково на необходимата информация за 2018 година, като се използват следните форми за отчетност, които могат да се изтеглят от тук:
-    за оператори – Приложение №9
-    за ползватели – Приложение №7
-    за дистрибутори – Приложение №5
-    по отношeние на докладването за веществата, които нарушават озоновия слой (ВНОС), операторите имат право да изберат формата, в която да докладват (по старите таблици или по новите).

       Данните от докладването са необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2018 г.
       За лицата, които не представят в срок информацията за тези вещества Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоба от 500 до 2000 лева, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.

Ново: Останете в бизнеса: Спрете да използвате R-404A / R-507A!