РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ– Хасково провери 142 обекта през ноември
07/12/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през ноември 148 проверки на 142 обекта. Дадени са 65 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 10 акта, 4 от които за неизпълнение на предписания. През месеца са  наложени 2 санкции и са издадени 6 наказателни постановления на стойност 8500 лв. Oт санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са събрани 7793 лв.

Издадено е наказателно постановление за 500 лв. на ВиК– Хасково за неподдържане на всички съоръжения в техническа и експлоатационна изправност при експлоатацията на ГПСОВ в Хасково. За констатирани нарушения при технологията на депониране на отпадъците в регионалното депо в Кърджали със 7000лв. е глобена фирмата-оператор.   Физическо лице от Джебел е глобено с 300 лв. за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Наказателно постановление за 500 лв. е издадено на собственик на краварник от с. Скалище, община Кърджали, поради липса на приети по установения ред пречиствателни съоръжения, нужни за осъществяване на дейността му. На други две физически лица са издадени наказателни постановления по 100 лв. са нарушения по Закона за биологичното разнообразие. 

РИОСВ– Хасково извърши през ноември масирани проверки на здравни заведения и на текстилни предприятия в региона, в изпълнение на писмо на зам.-министър на околната среда и водите. В рамките на кампанията са проверени 35 шивашки фирми, 20 лечебни и здравни заведения и 3 съоръжения за третиране на болнични отпадъци. Целта на проверките е да се установи съответствието на дейностите по събиране и третиране на отпадъци от здравните и лечебни заведения и на дейностите по събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от текстилната промишленост в страната с нормативните изисквания, както и да се предотврати практиката отпадъците да се предават на неоторизирани лица. Проверяващите са констатирали, че на територията на проверените здравни заведения е организирано безопасно съхранение на образуваните от дейността им отпадъци до предаването им. Установено е още, че генераторите на големи количества отпадъци от текстилни материали, спазват разпоредбите. Дадени са 7 предписания на шивашки фирми за извършване на класификация на образуваните отпадъци.

През последните четири месеца бяха извършени и 60 масирани проверки на търговските обекти и на задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички. Дадени са общо 110 предписания, предимно за предоставяне на фактури и документи за произход на торбичките и за платена продуктова такса за полимерни торбички към ПУДООС.

През месеца са почистени две нерегламентирани сметища в Кърджали и едно в с. Вранско, община Крумовград. Почистен е от отпадъци и пътният участък от главен път Кърджали- Ардино.

На „зеления“ телефон са постъпили 6 сигнала, три от които за нападение на мечка над 17 пчелни кошера и едно теле край с. Мурга, общ.Черноочене. Въз основа на направените от експертите констатации и чл. 79 ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), стопаните ще бъдат обезщетени на пазарна цена.