РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ не контролират качеството на питейната вода
13/04/2017

 

Във връзка с публикации в печата и коментари относно завишените стойности на показателите уран и алфа активност в питейната вода в Хасково, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)– Хасково подчертава, че контролът, мониторингът и качеството на питейните води не са от компетентността на РИОСВ.

В изпълнение на задълженията и правомощията, регламентирани от Закона за водите, РИОСВ– Хасково контролира обектите, формиращи отпадъчни води и провежда мониторинга на отпадъчните води.

Законът възлага на Регионалните здравни инспекции (РЗИ) да провеждат мониторинг и контрол на качеството на водите, използвани за питейно-битови цели и да информират потребителите в случаите на установени отклонения в качеството на водите.

Според разпоредбите на Закона за водите, Басейновите дирекции планират и участват в провеждането на мониторинга на повърхностните и подземните води, обобщават и анализират данните и извършват оценката на състоянието на водните тела.

Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в Хасково е разположена в сградата, в която е и РИОСВ– Хасково, но е в структурата на ИАОС- София. Резултатите от извършените от Регионална лаборатория– Хасково анализи на водни проби от проведен мониторинг по заявки на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“– Пловдив не постъпват в РИОСВ– Хасково.