РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково издаде през първите два месеца на годината наказателни постановления за над 33 000 лв.
06/03/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково направиха 129 проверки на 127 обекта от началото на година. Дадени са 166 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 12 акта, наложени са 6 санкции и са издадени 14 наказателни постановления на обща стойност 33 100 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на стойност 27 176 лв.

Издадени са 3 наказателни постановления общо за 21 000 лв. по Закона за управление на отпадъците на торов завод в Димитровград. Постановление за 2000 лв. е връчено на кмета на община Кърджали за неизпълнение на предписание, изискващо преустановяване горенето на отпадъци на временната площадка за битови отпадъци в с. Вишеград. Наложена е имуществена санкция на незаконна автоморга в Кърджали в размер на 5000 лв. за неизпълнение на предписание, според което дружеството е трябвало да предаде наличните на площадката отпадъци от излезли от употреба МПС на лице, притежаващо документ за тази дейност.

Млекопреработвателно предприятие в Меричлери е глобено с 1000 лв. за изпускане на отпадъчни води в р. Меричлерска. Община Момчилград е санкционирана с 500 лв. за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ПСОВ в с. Прогрес. За неподдържане на пречиствателно съоръжение е издадено наказателно постановление в размер на 500 лв. и на винарска изба в Харманли. По Закона за водите са глобени с общо 1500 лв. и два ракиени казана в Хасково и в с. Върбица. Глобени са 3 физически лица по Закона за лечебните растения на обща стойност 600 лв., затова че като билкозаготвители не са предоставили обобщена справка за 2016 г. в РИОСВ – Хасково за изкупени реализирани и налични количества билки от организираните от тях билкозаготвителни пунктове. Издадено е едно наказателно постановление за 1000 лв. и по Закона за биологичното разнообразие.

Акцент в контролната дейност на инспекцията са проверки на лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи за третиране на отпадъци и на лица, образуващи от дейността си производствени и опасни отпадъци. За разрешителни, издадени за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и спазването на определените с разрешителните индивидуални емисионни ограничения, също се следи строго. Извършен е контрол по изпълнение на изискванията за използваното от операторите оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества. По празниците бе засилен контролът и върху продажбата на защитени видове растения в цветарските магазини. От началото на годината на „Зеления телефон" са постъпили 9 сигнала.