РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково започна проверки на фирми с оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили
20/10/2006

     От началото на месеца РИОСВ - Хасково започна проверки на фирми за наличието на оборудване, съдържащо устойчиви органични замърсители – полихлорирани бифенили (ПХБ).

      97 фирми на територията на областите Хасково и Кърджали имат предписание да се извърши инвентаризация на оборудване, което може да съдържа полихлорирани бифенили. Фирмите следва да установят вида и местонахождението, както и да извършат маркиране и почистване на оборудването, в което се съдържат такива синтетични масла.

     Крайният срок за подаване на тази информация в екоинспекцията бе 30 септември. 56 фирми са изпратили изисканите инвентаризационни документи.   Тези от тях, които се съмняват че използват или съхраняват ПХБ са изпратили проби за анализ в акредитирани лаборатории.

     До края на месец ноември експерти на регионалната екоинспекция ще извършат проверки, за да се установи съответствие между подадената информация за наличието  на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили и установеното на място.

     При констатирани случаи на неподадена информация за наличие на бифенили ще бъдат налагани санкции според Закона за опазване на околната среда.

     Съгласно Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо ПХБ, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци оборудване, което съдържа полихлорирани бифенили трябва да се изведе от употреба до края на 2010г., а отпадъците от такива масла да се третират в съответствие с екологичното законодателство.

 

Съгласно промените в екологичното законодателство полихлорираните бифенили трябва да бъдат изведени от употреба, защото трудно се разграждат и имат свойството да се натрупват в организма на животните и хората. Първият етап от извеждането им от употреба е изготвянето на списъци с оборудване, което би могло да съдържа тези синтетични съединения и разработването на стратегия за предотвратяване на замърсяването на околната среда с тези вещества.