РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До 15 февруари е крайният срок за представяне на годишните отчети от ползвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи
15/01/2018

 

Нови форми за годишно докладване на използваните флуорирани парникови газове (ФПГ) от оператори, ползватели, дистрибутори:

Промените са свързани с действащия Регламент (ЕС) №517/2014 и предстоящото обнародване на специализираната Наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове.

15 февруари 2018г. е крайният срок за предоставяне в РИОСВ - Хасково на необходимата информация за 2017 година, като се използват новите форми за отчетност, които могат да се изтеглят от тук:

    - за оператори
    - за ползватели
    - за дистрибутори
    

       Данните от докладването са необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2017 г.
       По отношeние на докладването за веществата, които нарушават озоновия слой (ВНОС), операторите имат право да изберат формата, в която да докладват (по старите таблици или по новите).
       За лицата, които не представят в срок информацията за тези вещества Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоба от 500 до 2000 лева, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.