РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Промени в Закона за управление на отпадъците
19/01/2017

 

Влезли в сила на 03.01.2017г. промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отнасящи се до разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки:

      Изисква се притежаване на разрешение за извършване на дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба; (чл. 35, ал. 2, т. 3)

      Допуска се извършването на дейности с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение; (чл. 38)

      Дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки се привеждат в съответствие с новите изискванията в срок до 03.01.2019 г. За това е необходимо лицата, извършващи тези дейности да подадат заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган, към което прилагат оригинал или заверено от компетентен орган копие- извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО и заверено копие на документ за собственост или копие на договор за наем, придружен с документ за собственост. Това не се отнася за случаите, когато площадката/площадките за извършване на дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки отговарят на посочените по-горе изисквания; (§66, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУО)

      Когато площадката/площадките не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО и не е подадено заявление, разрешението, съответно регистрационният документ, запазват действието си в срок до 03.01.2019 г. от влизането в сила на този закон. В този случай лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките в срок до 03.04.2019 г. В този случай когато разрешението или регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компетентният орган изменя служебно разрешението, съответно регистрационния документ, като заличава площадката/площадките, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1; (§66, ал. 3 и 4 от ПЗР на ЗИД на ЗУО)

      Разплащанията по сделки с ОЧЦМ към физически лица могат да се извършват по касов път (плащане в брой), когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година. Всички останали разплащания по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път. (чл.38, ал.4 и ал.5)

      Към заявлението за издаване/изменение на разрешение или регистрационен документ вече не се прилага удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения. Документът се набавя по служебен път от компетентния орган. При забавяне получаването на удостоверението след срока за издаване на акта, същият се издава в тридневен срок от получаването му; (чл. 69, ал. 9 и чл. 71, ал. 2; чл. 78, ал. 7 и 11)

      Към заявлението за разрешение или регистрационен документ за площадки за извършване на дейности с ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се прилага оригинал или заверено от компетентен орган копие- извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1, а за всички останали площадки - оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила подробен устройствен план; (чл. 69, ал. 1, т. 9 и чл. 78, ал. 4, т. 5)

      Към заявлението за разрешение или регистрационен документ се прилага заверено копие на документ за собственост или копие на договор за наем, придружен с документ за собственост (чл. 69, ал. 1, т. 10 и чл. 78, ал. 4, т. 3)

      Размерът на банковата гаранции за разрешение за извършване на дейности с ОЧЦМ се намалява на 15 000 лв., а за всяка следваща площадка, на която се предвижда дейността - размера не се променя; (чл. 69, ал. 2)

      Банковата гаранция за разрешение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ се подновява в размер на 15 000 лв. и допълнително по 5 000 лв. за всяка следваща площадка в срок до 03.01.2018 г.; (§65, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУО)

      Въвеждат се банкови гаранции разрешение за извършване на дейности с ИУМПС и ИУЕЕО в размер на 15 000 лв.; (чл. 69, ал. 2)

      Банкова гаранция за разрешение за извършване на дейности по третиране на ИУМПС и ИУЕЕО в размер на 15 000 лв. и допълнително по 5 000 лв. за всяка следваща площадка се представя в срок до 03.04.2017 г. При неизпълнение на тази разпоредба разрешението на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС; (§65, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУО)

      Банковата гаранция за разрешение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО е в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци; (чл. 69, ал. 2)

      Банковата гаранция се усвоява при отнемане на разрешението само в случаи на застрашаване на човешкото здраве и/или увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми, когато се извършват дейности с отпадъци на площадка, която не отговаря на изискванията на чл. 38 за дейностите с ОЧЦМ, ИУЕЕО и/или ИУМПС, когато притежателят на разрешението изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места, когато се извършва предаване на отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 или изброените документи не съдържат съответния код на предадения отпадък или когато се извършват дейности с отпадъци извън посочените в разрешението; (чл. 69, ал. 4)

      Разрешение за дейности с отпадъци се отнема при извършване дейности с ОЧЦМ без документи за произход и/или без писмен договор за предаването им, или тези документи съдържат неверни сведения вече при повторно нарушение, а не при първо; (чл. 75, ал. 2, т.4);

      Разрешение за дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО се отнема при непредставяне на продължена или подновена банкова гаранция минимум един месец преди изтичане срока на действието й; (чл. 75, ал. 1, т. 8);

      Правата по издадените регистрационни документи или по откритата процедура по издаването им не може да се прехвърлят и/или преотстъпват. В случаите на правоприемство правата по регистрационния документ преминават върху правоприемника след писмено уведомяване на компетентния орган, който отразява служебно промяната чрез издаване на решение за изменение на регистрационния документ в срок 14 дни от датата на уведомяване за промяната, (чл. 79, ал. 4)

Закон за управление на отпадъците: Тук
За допълнителна информация: тел. 038/601617