РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 20.08.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково обявява конкурс
За длъжността: Младши експерт – 1щатна бройка, дирекция „Превантивна дейност“, направление „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“
11/01/2017

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково обявява конкурс

 

  1. За длъжността:

Младши експерт – 1щатна бройка, дирекция „Превантивна дейност“, направление   „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“

Минимални изисквания за заемане на  длъжността са:

- висше образование -  минимална образователна степен - бакалавър

- професионално направление -  Химически науки, Химични технологии, Общо инженерство

- минимален професионален опит – не се изисква

- компютърна грамотност – Ms Office, Ms Internet Explorer

  1. Основни задачи на експерта са:

– Координиране на процедури по ОВОС, ЕО и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони за инвестиционни предложения от компетентността на министъра на околната среда и водите по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

– Координиране на процедури за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, ЕО и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони за инвестиционни предложения от компетентността на министъра на околната среда и водите по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

– Участие в консултации и работни групи по практическо прилагане процедурите по ОВОС.

  1.  Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
  2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
  • решаване на тест
  • интервю;

5 Необходими документи: Кандидатите подават

-  Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
Декларация /по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министъра на образованието и науката/

- документ от допълнителна квалификация – ако има такъв

- документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

  1. Място на подаване на документи -  Регионална инспекция по околната среда и водите –гр. Хасково, ул.”Добруджа”14,  всеки работен ден на „Фронт офис”.
  2. Срок на подаване на документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.
  3. Списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ-Хасково, ул. „Добруджа“ №14 и на интернет страницата на Инспекцията
  4. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 500 лв.

 

Обявата е публикувана на 11.01.2017г.

- Регистъра по чл.61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/

- Специализиран сайт за работа https://www.jobs.bg/

- Интернет страницата на РИОСВ-Хасково www.riosv-hs.org