РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Създаден е и функционира Публичен електронен регистър на инсталациите, източници на ЛОС по чл.30л от ЗЧАВ
02/08/2016

Съобщение

Във връзка със задълженията за регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ) информираме операторите на инсталации, източници на Летливи органични съединения (ЛОС), че е създаден и функционира „Публичен електронен регистър на инсталациите,  източници на ЛОС по чл.30л от ЗЧАВ“.

Регистърът е свързан с поддържаната в Изпълнителна агенция по околна среда информационна система и осигурява възможност за електронно подаване, централизирана обработка и съхранение на информацията. Предназначен и за външни потребители (фирми - оператори), притежаващи Квалифициран електронен подпис (КЕП), които могат да подават on-line заявления за регистрация и/или за промяна в обстоятелствата на инсталации, извършващи дейности по приложение №1 от Наредба 7/2003 г., както и да получават on-line удостоверения за регистрация и за промяна в обстоятелствата, уведомления и заповеди. Обществен достъп до регистъра, публични справки, както  и стартирането на системата се извършва чрез задаване на посочения по – долу URL адрес:

http://eea.government.bg/regiaoslospub/a1eea/eeascr101InfoPubIs.jsf

В случай, че операторите нямат КЕП или нежелаят да ползват горе посочените електронни административни услуги могат подават своите заявления, заедно с посочените документи в чл.30л от ЗЧАВ  в РИОСВ-Хасково.

Допълнителна информация може да получите на тел: 038/ 60 16 26.