РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Крайният срок всички бензиностанции да бъдат оборудвани със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари е 31.12.2016г.
01/12/2016

Съобщение

В съответствие с изискванията на  Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари(УБП).
Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.

В срок до 31.12.2016 г. всички съществуващи бензиностанции е необходимо да бъдат оборудвани със система, съответстваща на Етап II на УБП и да отговарят на следните изисквания:
• ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %
• при прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05

Ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се установява чрез проверка дали съотношението пари/бензин отговаря на изискванията съгласно методика на Българския институт по метрология (БИМ). За доказване на съответствието операторите на бензиностанции, оборудвани със системи, съответстващи на Етап II на УБП подават заявление до БИМ или оправомощени от тях лица за извършване на проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари. Заявлението, както и друга информация относно това може да намерите на следния електронен адрес на интернет страницата на БИМ: http://bim.government.bg/bg/view/izpitvane/proverka-na-sistemi-za-ulavyane-na-benzinovi-pari

Лицата, които експлоатират бензиностанции, водят прошнурован, прономерован и заверен от съответната РИОСВ дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП съгласно приложение № 8 от горецитираната наредба.

Лице, което не изпълнява изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения(ЛОС) при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, в т.ч. не спазва техническите изисквания и нормите за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух, в зависимост от производителността на съответните инсталации за съхранение на бензини в терминалите и бензиностанциите, се наказва съгласно чл.34ж от Закона за чистотата на атмосферния въздух по глава пета - с глоба от 2000 до 10 000 лв.,  съответно с имуществена санкция в размер от  5000  до 20 000 лв.             

02.08.2016г.