РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Забранено е продаването, изкупуването и превозването на билки без позволително!
16/06/2017

 

    Във връзка с публикации в регионалния печат за нерегламентирано събиране от граждани на големи количества липов цвят от декоративната градска растителност по уличните платна на Хасково, РИОСВ напомня, че е забранено на физически и юридически лица да продават, изкупуват и превозват билки, за които нямат издадено позволително или удостоверение за отглеждане. Ползване на лечебни растения  в строителните граници на населените места общинска собственост се извършва въз основа на позволително, издадено от кмета на общината след заплащане на съответна такса, съгласно чл. 22 от Закона за лечебните растения (ЗЛР).
 
     В позволителното са определени видът, количествата, районът и начинът на ползване на лечебните растения. Контролът по ползването на лечебните растения в населените места се осъществяла от кмета на съответната община съгл. чл. 62 от ЗЛР. Разрешените количества „билки за лични нужди" са описани в т. 18 от допълнителните разпоредби на ЗЛР, като за  корени, коренища, луковици, грудки и листа са до 1 кг; стръкове- до 2 кг;  кори, цветове и пъпки- до 0,5 кг; семена- до 0,1 кг; плодове- до 10 кг.

     Изкупуването на билките се извършва в билкозаготвителни пунктове, които задължително обявяват дейността си в РИОСВ и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения и техния произход по позволително. На територията на РИОСВ – Хасково функционират 11 пункта за изкупуване на билки– Кърджали, Крумовград, Момчилград, Свиленград, Симеоновград, Ивайловград и пет в Любимец.

Заповед на кмета на Община Хасково: Тук.

16.06.2016г.