РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Работна среща за промените в екологичното законодателство се проведе в РИОСВ– Хасково
08/06/2016


     Днес  в залата на РИОСВ – Хасково се проведе работна среща за прилагане на нормативната уредба по околна среда и съвместимостта й със Закона за устройство на територията (ЗУТ), предназначена за главни архитекти, еколози, началници и експерти ТСУ на 16-те общини, попадащи в териториалния обхват на инспекцията.

     Срещата се провежда във връзка с промените в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми, изискванията на Закона за биологичното разнообразие, както и някои аспекти от прилагане на Закона за защитените територии по отношение на защитени територии, собственост или стопанисвани от общините.

     Основен акцент в дискусията между експертите по време на срещата бе подобряване работата на общините, по-добра координация и комуникация между тях и РИОСВ- Хасково, обсъждане на законодателните промени, разглеждане на конкретни примери и казуси,  решаване на възникнали проблеми при прилагане на екологичното законодателство, указания за по-качествено провеждане на процедурите по екологична оценка на общите устройствени планове на общините. На срещата присъстваха 25 представители от всички общини в Хасковска и Кърджалийска области, с изключение на общините Харманли, Любимец, Стамболово и Джебел.