РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Забранено е ползването на блатно кокиче от находищата му на територията на РИОСВ- Хасково
20/04/2016

 

     Със заповед на министъра на околната среда и водите от 18.04.2016г. на основание чл.115, ал.1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие се забранява ползването на блатно кокиче от трите му естествени находища на територията,  контролирана от РИОСВ-Хасково.

     Три са естествените находища на блатното кокиче на територията на Екоинспекцията.  Това са защитените местности „Долната ова” в землището на Любимец, „Лозенски път” в землището на Свиленград и природната забележителност „Сазлъка” край село Бисер, община Харманли.

     В областите Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Хасково и Шумен са има 16 находища на вида, за 12 от които през тази година е в сила забраната за ползване.

     Блатното кокиче е под режим на опазване и регулирано ползване според Закона за биологичното разнообразие. Ежегодното събиране на билката се определя със заповед на министъра на околната среда и водите след оценка на състоянието на находищата от експертна комисия. Забраната за събиране на блатно кокиче е и мярка за възстановяване и подобряване на популациите му.

      За неспазване на заповедта е предвидена глоба съгл. чл. 124, ал.1 от ЗБР, която е в размер от 100 до 1 000 лв. за физически лица и от 200 до 5 000 лв. за юридически лица.

     Блатното кокиче е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е в Червената книга на България като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.

Снимки: Вл.Трифонов