РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

НОВА административна услуга на РИОСВ Хасково
05/02/2016

 

Услугата е свързана с издаване  на становище по чл. 106, ал.2 от ЗООС  за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал.

Във връзка с приемане на новата Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване  на  последствията от тях (Наредбата),  и влизането й в сила от 19.01.2016 г., РИОСВ – Хасково уведомява за следното:
С проекта на Постановление на Наредбата са направени изменения и допълнения на чл.3 в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС №136 от 13.05.2011 г.,обн., ДВ, бр.39 от 20.05.2011 г., посл. изм. бр.5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.).  С приетите  изменения в чл.3 е въведена нова административна услуга към директора на РИОСВ, свързана с издаване  на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС (изм. и доп., ДВ бр.62 от 14.08.2015 г.) за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА се подава в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител заедно с копие от  документ за платена такса) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, за която се заплаща такса в размер 200 лв. по сметка на РИОСВ – Хасково:

Банкова сметка
Банка: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Напомняме  на операторите, които ще подават до директора на РИОСВ – Хасково ДППГА за предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал по чл. 11, ал. 1 от Наредбата, че основанието  за плащане в платежното е необходимо да е изписано по следния начин:
Становище по  чл. 106, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал.

За допълнителна информация свързана с услугата, може да се обръщате към експерта по опасни химини вещества в РИОСВ Хасково на тел. 038/60 16 22.