РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2017

ОБЯВЛЕНИЕ За длъжността Младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“
09/03/2022

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №ЧР-26/08.03.2022 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково, в качеството си на орган по назначаване обявявам конкурс за заемане на длъжността

           

1.За длъжността:

Младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“, направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“ в Регионална инспекция по околната среда и водите

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

 

1.1 Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

-минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование - „професионален бакалавър по ...“;

- минимален професионален опит – 0 години/не се изисква;

- ранг/специфично наименование – V младши ранг като държавен служител;

Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, нормативен акт – Закон за държавния служител 

1.2 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

- Необходимо е кандидатите да притежават образование в една от следните области на висшето образование, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления ПМС №125/24.06.2002 г.: “Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“

- компютърна грамотност

-да притежават следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност

- съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

2. Начин на провеждане на конкурса:

1 Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

2 Провеждане на интервю;

3.  Необходими документи:

- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;

- копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит ако има такъв (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) 

- копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такава;

4. Място и срок на подаване на документи -  Документите се подават в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите-Хасково, ул. „Добруджа“ № 14, „Фронт офис“ всеки работен ден от 8:30 часа до 17:30 часа. Срокът за подаване на документите е до 17:30 часа на 21.03.2022 г.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Документите може да се подават и по електронен път на адрес  [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща. При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс. С входящ номер и дата се регистрират в Регионална инспекция по околната среда и водите-Хасково само заявления, към които са представени всички посочени в т. 3 документи. Документи, подадени на електронната поща без квалифициран електронен подпис, няма да се разглеждат от конкурсната комисия.

Конкурсът ще се проведе в сградата на РИОСВ-Хасково, ул. „Добруджа“ № 14.

5. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Хасково с адрес www.riosv-hs.org

6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

- Превантивен, текущ и последващ контрол на инсталации и съоръжения за определените в ЗООС категории промишлени дейности, за които се изисква издаване на комплексно разрешително;

- Провеждане на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен орган е РИОСВ;

- Координира и участва в процедурите по издаване, преразглеждане и изменение на комплексни разрешителни;

- Организира, координира и извършва проверки по изпълнението условията в издадените комплексни разрешителни;

- Проверява и верифицира изготвените годишни доклади по околна среда;

 

7. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 700 лв.

Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в РИОСВ-Хасково.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ-Хасково и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ-Хасково и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

  1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
  2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
  3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

8. Лица за приемане на документите: Служители определени да приемат документи- Петя Зографова – старши специалист в дирекция АФПД и Диана Кавакова – старши специалист в дирекция АФПД

9. Лице за контакти: Нина Николаева– главен експерт в дирекция АФПД, телефон 038/601612

 

Конкурсната процедура ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Мерките ще бъдат съобразени съгласно действащата нормативна уредба към датата на провеждане на конкурса.

 

Ден на публикуване на обявлението: 09.03.2022 г.

-Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/

-Специализиран сайт за работа https://www.jobs.bg/

-Интернет страницата на РИОСВ-Хасково www.riosv-hs.org

Краен срок за подаване на документи: 21.03.2022 г. 17:30 часа

 

Документи за изтегляне