РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

През март РИОСВ - Хасково извърши 162 проверки на 148 обекта
11/04/2022
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Хасково през март извърши 162 проверки на 148 обекта, от които 110 планови и 52 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 77 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Съставени са 7 акта за установяване на административни нарушения, от които 5 по Закона за биологичното разнообразие и 2 по Закона за опазване на околната среда. От директора на РИОСВ са издадени 11 наказателни постановления на обща стойност 99 000 лв.

Събраната сума от наказателни постановления, включително за предишни период, е  14742 лв.

С наказателно постановление по Закона за управление на отпадъците с 4000 лв. е глобено физическо лице за нерегламентирано третиране на отпадъци – събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в землището на гр. Любимец. По същия закон е издадено нак. постановление за 9000 лв. на ТЕЦ ”Марица 3”АД, гр. Димитровград за неизвършена техническата рекултивация съгласно Комплексно разрешително на двете секции на сгуроотвал „Горен буюк” и първа секция на сгуроотвал „Галдушки ливади”. На Община Любимец е наложена санкция в размер на 2500 лв., за неизпълнение на предписание за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в местност "Глините", землище на  с. Г. Добрево.

По Закона за водите са издадени наказателни постановления на ,,Горубсо-Кърджали“ за изпускане на отпадни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения  по комплексно разрешително, и на Община Хасково за изпускане от Регионално депо за неопасни отпадъци на отпадъчни води, които също не отговарят на нормите. Санкциите са по 1000 лв.

По същия закон е санкционирано с 3000 лв. ТЕЦ ”Марица 3” АД гр. Димитровград за изпускане на отпадни води, които не отговарят на ограниченията, разписани в комплексното разрешително при извършен собствен мониторинг.

Наложена е санкция в размер на 2500 лв. на Община Стамболово за неизпълнение на предписание за неподадено в Басейнова дирекция заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от канализацията на с. Поповец и с. Зимовина.

По Закона за опазване на околната среда са издадени наказателни постановления на:

  • ТЕЦ ”Марица 3” АД, гр. Димитровград - за неизпълнение на условие от КР, изискващо количеството на биомасата при съвместно изгаряне на въглища и биомаса да не надвишава 20% от общото количество гориво. Наложена е санкция в размер на 30 000 лв.
  • ТЕЦ ”Марица 3” АД, гр. Димитровград е наложена санкция от 40 000 лв. за изпускане на неорганизирани емисии от източната и западната страна на сградата на котелното помещение, което е нарушение на Условие 9.3.1. от Комплексно разрешително.

По Закона за биологичното разнообразие е санкционирана фирма  „Сафир СС- 2000” ЕООД,  с. Кобилино, за изграждането на нови пътища, изсичане на дървесна и храстова растителност, както и депониране на скални и земни маси в границите на защитена зона BG00001032 „Родопи Източни”. Имуществената санкция е в размер на 5000 лв. Друга санкционирана фирма е ,,Алмонд ленд“ООД, която е реализирала инвестиционно предложение без провеждане на процедура по оценка на съвместимостта. Наложена е санкция в размер на 1000 лв.

През  месец март са приети 20 сигнала от граждани, като на „Зеления“ телефон са постъпили 14 сигнала.

По сигнал са извършени  проверки на: фабрика за багрене, пране и сушене на конфекция в гр. Кърджали; млекопреработвателно предприятие в с. Малево, общ. Хасково; сигнал за запрашаване от хвостохранилище в гр. Кърджали; сигнал за замърсяване от отглеждане на селскостопански животни в с. Остър камък, общ. Харманли; зоологическата градина в гр. Хасково във връзка със сигнал от фондация „Четири лапи“; сигнал за нерегламентирани сметища по ляв бряг на р. Марица, в землището на Димитровград – за изхвърлени гуми, битови и строителни  отпадъци на три места; нерегламентирано изхвърлени отпадъци в землището на с. Сипей, общ. Кърджали, в с.Нова Надежда, общ. Хасково, в с. Радиево, общ. Димитровград, сметище в района на яз.,,Сивата вода“, гр. Хасково, отпадъци на стадиона в с. Бодрово, общ. Димитровград и др.

В резултат на осъществения контрол са почистени 9 нерегламентирани сметища: 3 в землището на  общ. Димитровград, 3 в землището на с. Седловина, общ. Кърджали, в община Симеоновград – в село Константиново и в района на ж.п. гара, както и за разчистени изхвърлени гуми преди с. Узунджово, общ. Хасково.

Изпълнено е предписание за извършен ремонт на аварийната задвижка на сгуроотвал "Галдушки ливади" на ТЕЦ ,,Марица 3“АД и прекратено изтичането на неутаени и непречистени води и натрупването на отложения в дерето, вливащо се след сгуроотвала в р. Марица.

След дадени предписания EVN е монтирала конзола върху ел. стълб в с. Николово, с цел улесняване загнездването на двойка от вида бял щъркел, а ел. стълб в с. Балабаново е обезопасен, с което се предотвратяват токови удари върху птици.

През м. март експертите на екоинспекцията са процедирали 175 становища за оценка на съвместимостта на планове, програми и проекти, и инвестиционни предложения във връзка с провеждане на процедури по Закона за биологичното разнообразие.

Вследствие на засилената си контролна дейност РИОСВ-Хасково преизпълни тримесечния си план за извършване на планови проверки със 115.6%.