РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Мерки за предприемане при превишаване на алармените концентрации на атмосферните замърсители

Мерки за предприемане при превишаване на алармените концентрации на атмосферните замърсители

Инструкция за информиране на населението при превишение на установените алармени прагове  за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон

Пределно допустими концентрации за серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, ФПЧ, олово, бензен и въглероден оксид

 

Пределно допустими концентрации
ПОКАЗАТЕЛ: НОРМА: СТОЙНОСТ: Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването)
ФПЧ10 средноденонощна 50 µg/m3 – да не се превишават повече от 35 пъти за КГ Въздействие върху човешкото здраве
средногодишна 40 µg/m3
ФПЧ2,5 средногодишна 25 µg/m3
O3 праг за информиране на населението 180 µg/m3 Въздействие върху човешкото здраве
SO2 средночасова 350 µg/m3 – да не се превишават повече от 24 пъти за една календарна година /КГ/ Въздействие върху човешкото здраве
средноденонощна 125 µg/m3 – да не се превишават повече от 3 пъти за КГ
NO2 средночасова 200 µg/m3 – да не се превишават повече от 18 пъти за КГ Въздействие върху човешкото здраве
средногодишна 40 µg/m3

 


 назад