РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Проект

 

Проект №BG16M1OP002-3.007-0004 Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор и 91АА  Източни гори от космат дъб на територията на защитена зона BG 0001031„Родопи Средни“, попадащи в поддържани резервати „Женда“ и „Борака“.

 

Проект по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати" от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.".

 

Одобрен за финансиране: Заповед No РД-ОП-92/10.09.2018г., изменена със Заповед No РД-ОП-113/20.11.2018г.  на Министъра на околната среда и водите.

Бенефициент на проекта: Регионална инспекция по околната среда и водите –  Хасково.

Обща стойност на проекта: 87 880,64 лева, от които 74 698,54 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 13 182,10 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Основни цели на проектното предложение са:

1. Подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания 9530*  убсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор и 91АА Източни гори от космат дъб на територията на защитена зона BG 0001031„Родопи Средни“, попадащи в поддържан резерват „Борака".

2. Подобряване на природозащитното състояние на горско природно местообитание 9530*  убсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор на територията на защитена зона BG 0001031„Родопи Средни“, попадащо в поддържан резерват „Женда“.

Специфични цели:

1. Възстановяване на площи от местообитание 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор на територията на защитена зона BG 0001031„Родопи Средни“ в поддържани резервати "Женда" и " Борака"

2. Намаляване на вероятността от загуба на площи от местообитание 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор на територията на защитена зона BG 0001031„Родопи Средни“ в поддържани резервати "Женда" и "Борака" чрез предприемане на противопожарни дейности.

3. Популяризиране и повишаване на обществената ангажираност по проблемите с опазване на консервационно значимите хабитати от национална и европейска значимост.

 

Основни дейности по проекта:

1.Обследване на площите в ПР „Женда“ и предприемане на мерки за борба с Боровата прoцесионка.

2. Обследване на площите в ПР „Борака“ и мероприятия за възстановяване на местообитание 9530* „Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор“.

3. Подравняване на земен път и поставяне на бариери на ПР "Женда”,  подравняване на земен път, поставяне на бариери и създаване на минерализовани ивици по границата на ПР „Борака”.

4. Подобряване природозащитното състояние на местообитание 9530*, чрез оборудване на противопожарни депа в близост до ПР "Женда" и ПР "Борака".

5. Поставяне на фотокапани в  ПР „Женда” и ПР „ Борака”.

6. Изготвяне на проектно предложение, вкл.  анализи и проучвания, необходими за написване и планиране на проектното предложение – експерти от инспекцията.

7. Организация и управление на проекта.

8. Дейности по информация и комуникация

9. Поставяне на бариери на подходите към поддържан резерват „Борака“

Очаквани резултати: Успешното реализиране на проекта ще подпомогне пряко изпълнението на специфична цел "Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата "НАТУРА 2000" на Приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020 чрез реализиране на дейности насочени към подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор на територията на защитена зона BG 0001031„Родопи Средни“ . Чрез постигане на заложените специфични цели 1 и 2, ще се подобрят условията в природно местообитание 9530*, което ще окаже положително влияние върху структурата и функциите на горския хабитат и ще подпомогне пряко изпълнението на мярка 43 от Националната приоритетна рамка за действие. Успешното реализиране на специфичните цели ще доведе до възстановяване на местообитание 9530* и ограничаване на вероятността от загуба на площи от местообитанието вследствие възникването на пожари.

Срок за изпълнение на проекта : 33 месеца считано от датата на издаване на заповедта (10.09.2018 г. до 10.06.2021г.)

За допълнителна информация :

Владимир Трифонов – Ръководител на проекта

Тел. за връзка : 038 60 16 24; 0885 96 44 48;

 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа
на оперативна програма "Околна среда 2014-2020", съфинансирана от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС 
 
 
 

 

Проект: „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”

Бенефициент на проекта: Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково.
 
Обща стойност на проекта: 375 490,00 лв., от които 319 166,50 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 56 323,50 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
 
Цел на проекта: Устойчиво опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”.
 
Основни дейности по проекта:
 
Дейност 1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
1.1. Дейности по контрол на вредителите (Борова процесионка – (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) по черния бор (Pinus nigra Arnold) чрез феромонови  уловки поставени в територията на поддържан резерват „Женда;
1.2. Възстановяване на местообитания на черен бор (Pinus nigra Arnold) в поддържаните резервати („Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”), чрез премахване на конкурентни дървесни видове в отделни участъци по цялата им площ;
1.3. Подпомагане на популациите на лешояди (Белоглавият лешояд (Gyps fulvus), Египетският лешояд (Neophron percnopterus), Черният лешояд (Aegypius monachus) - предмет на опазване в резерват „Вълчи дол”, чрез изграждане извън границите на резервата, но в непосредствена близост до него на площадка за изкуствено подхранване, 2 бр. указателни табели (насочващи към местоположението на площадката) и периодично подхранване на посочените видове (веднъж месечно след изграждането на площадката)
 
Дейност 2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство
2.1 Дейности по подобряване на посетителската инфраструктура - поставяне на информационно-указателни табели на подходите към резерват „Вълчи дол” - 4бр. и поддържаните резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка” по 4 бр.;
2.2. Маркиране на границите на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”;
2.3. Оформяне и маркировка на туристическите пътеки (5 бр.) обявени със заповед на министъра, поставяне на беседки на подходящи места в резерват „Вълчи дол” укрепителни дейности чрез суха каменна зидария; монтиране на предпазни парапети и стъпала; възстановяване на проходимостта на пътеките, чрез почистването им от растителност;  маркиране на туристическите пътеки; изработване и  монтиране по пътеките на нови указателни и забранителни табели (10бр.).
2.4. Ремонтни дейности на съществуващ горски път, осигуряващ достъп до резерват „Вълчи дол”.
2.5. Изграждане на съоръжения, допринасящи за опазване на местообитания и популации на видове - поставяне на 2 бр.бариери на подходите към резерват „Вълчи дол”.
 
Дейност 3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
3.1. Образователни дейности с ученици – беседи, презентации, теренни наблюдения;
3.2. Дейности за информационно обезпечаване – брошури ( 300 бр.),  плакати (300), календари (300 бр.);
3.3. Изработване на промоционални материали;
 
4. Планиране и оптимизация на управлението
5.1. Изработването на планове за управление на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Чамлъка”, „Боровец” и „Борака”;
5.2. Изработване и поставяне на противопожарна наблюдателна кула, като част от противопожарния план на резерват „Вълчи дол”;
 
6. Одит на проекта
 
7. Организация и управление
 
8. Информираност и публичност
 
Очаквани резултати:
1. Устойчиво опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”.
2. Подобрен благоприятен природозащитен статус на природните местообитания и местообитанията на видове от национална и европейска значимост, предмет на опазване в  резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”.
3. Повишаване на информираността и утвърждаване на добри практики в областта на опазване на хабитати и видове от национална и европейска значимост.
4. Повишена обществената ангажираност в полза на възстановяване и опазване на консервационно значимите хабитати и видове.  
 
Срок за изпълнение на проекта: до 31.03.2015 г.

 


 назад