РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 18.11.2018 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Проект

Проект: „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”

Бенефициент на проекта: Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково.
 
Обща стойност на проекта: 375 490,00 лв., от които 319 166,50 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 56 323,50 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
 
Цел на проекта: Устойчиво опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”.
 
Основни дейности по проекта:
 
Дейност 1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
1.1. Дейности по контрол на вредителите (Борова процесионка – (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) по черния бор (Pinus nigra Arnold) чрез феромонови  уловки поставени в територията на поддържан резерват „Женда;
1.2. Възстановяване на местообитания на черен бор (Pinus nigra Arnold) в поддържаните резервати („Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”), чрез премахване на конкурентни дървесни видове в отделни участъци по цялата им площ;
1.3. Подпомагане на популациите на лешояди (Белоглавият лешояд (Gyps fulvus), Египетският лешояд (Neophron percnopterus), Черният лешояд (Aegypius monachus) - предмет на опазване в резерват „Вълчи дол”, чрез изграждане извън границите на резервата, но в непосредствена близост до него на площадка за изкуствено подхранване, 2 бр. указателни табели (насочващи към местоположението на площадката) и периодично подхранване на посочените видове (веднъж месечно след изграждането на площадката)
 
Дейност 2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство
2.1 Дейности по подобряване на посетителската инфраструктура - поставяне на информационно-указателни табели на подходите към резерват „Вълчи дол” - 4бр. и поддържаните резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка” по 4 бр.;
2.2. Маркиране на границите на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”;
2.3. Оформяне и маркировка на туристическите пътеки (5 бр.) обявени със заповед на министъра, поставяне на беседки на подходящи места в резерват „Вълчи дол” укрепителни дейности чрез суха каменна зидария; монтиране на предпазни парапети и стъпала; възстановяване на проходимостта на пътеките, чрез почистването им от растителност;  маркиране на туристическите пътеки; изработване и  монтиране по пътеките на нови указателни и забранителни табели (10бр.).
2.4. Ремонтни дейности на съществуващ горски път, осигуряващ достъп до резерват „Вълчи дол”.
2.5. Изграждане на съоръжения, допринасящи за опазване на местообитания и популации на видове - поставяне на 2 бр.бариери на подходите към резерват „Вълчи дол”.
 
Дейност 3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
3.1. Образователни дейности с ученици – беседи, презентации, теренни наблюдения;
3.2. Дейности за информационно обезпечаване – брошури ( 300 бр.),  плакати (300), календари (300 бр.);
3.3. Изработване на промоционални материали;
 
4. Планиране и оптимизация на управлението
5.1. Изработването на планове за управление на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Чамлъка”, „Боровец” и „Борака”;
5.2. Изработване и поставяне на противопожарна наблюдателна кула, като част от противопожарния план на резерват „Вълчи дол”;
 
6. Одит на проекта
 
7. Организация и управление
 
8. Информираност и публичност
 
Очаквани резултати:
1. Устойчиво опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”.
2. Подобрен благоприятен природозащитен статус на природните местообитания и местообитанията на видове от национална и европейска значимост, предмет на опазване в  резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”.
3. Повишаване на информираността и утвърждаване на добри практики в областта на опазване на хабитати и видове от национална и европейска значимост.
4. Повишена обществената ангажираност в полза на възстановяване и опазване на консервационно значимите хабитати и видове.  
 
Срок за изпълнение на проекта: до 31.03.2015 г.

 назад