РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 06.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Въздух

»  Акредитирани лица и лаборатории за измервания (въздух, води, шум)

http://www.nab-bas.bg/bg/

»  Секторни ръководстава по Наредба №7/21.10.2003г. 

http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/S_rakovodstva.jsp

http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/index.jsp

 »  Информацияза планиране на измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от точкови източници

Летливи Органични Съединения (ЛОС)

Декларация във връзка с прилагане на чл.2, чл.10 и чл.20 от  Наредба №7 от 2003

Информация за консумацията и количеството вложени органични разтворители

Образец № 1Съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ

Образец № 2Съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ

Информацияза пуснати на пазара продукти за нанасяне на покрития по чл. 3 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

Информацияза употребени продукти за нанасяне на покрития по чл. 6 и чл. 8 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

ЗАЯВЛЕНИЕза издаване на разрешение за употреба на продукти по чл. 8, ал. 3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

До операторите на инсталации, които използват разтворители в своята дейност!

Средни горивни инсталации (СГИ)

Образец № 2 Съгласно чл.9г, ал.14 от ЗЧАВ

Образец № 1 Съгласно чл. 9г, ал. 4 от ЗЧАВ

До операторите на средни горивни инсталации!

Хладилно и климатично оборудване

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

Досие на системата - Приложение № 3 към чл. 29

Приложение № 5 към чл. 31 за дистрибутори

Приложение № 6 към чл. 32, ал. 1 - дистрибутори на оборудване

Приложение № 7 към чл. 33, ал. 1 за ползватели

Приложение № 8 към чл. 31 за преработватели

Приложение № 9 към чл. 35 за оператори на оборудване

 Шум

Доклад за резултатите от извършения собствени периодични измерванияна показателите на шум в околната среда

 

 

 


 назад