РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Управление на отпадъците

Отпадъци от опаковки

Уважаеми дами и господа,

Ако сте лица, които по смисъла на Закона за управление на отпадъците се явявате производители или вносители на опакована продукция, която пускате на пазара от тук може да получите полезна и необходима информация за Вашите задълженията като такива съгласно този закон, закона за опазване на околната среда и наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Предоставяйки Ви информацията се опитваме да ви улесним в работата ви с нас, относно тези задължения. Тук ще намерите информация за издадени разрешения на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки в страната ни, пълният текст на постановление №120 на Министерски съвет за приемане на наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпрастранени отпадъци.

Всички формуляри, които е необходимо да бъдат подавани като месечна или годишна справка по отношение на количествата опакована продукция пускана на пазара, след употребата на която се образуват масово разпространени отпадъци вече ще може да изтеглите от тук.

Оттук може да получите и формуляри за годишните ви отчети за количествата на опаковките пуснати/внесени на пазара и формуляр на измерителен протокол, както и примерни декларации за достоверност на данните подадените от Вас.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ОТКАЗИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 3 (Обн . ДВ . бр .30  от 15.04. 2016 г .) Размер на продуктовата такса за опаковки.

Приложение № 15 към чл. 16, ал. 1 (Обн . ДВ . бр .30  от 15.04. 2016 г .) Месечна справка- декларация за пуснати на пазара опаковани стоки.

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1

НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти,след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 КЪМ ЧЛ.10, АЛ. 3 МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА ОПАКОВКИ/ОПАКОВЪЧЕН МАТЕРИАЛ И РАЗМЕРА НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 КЪМ ЧЛ.10, АЛ.1 ВЪТРЕШНОФИРМЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12, КЪМ ЧЛ.10, АЛ.1 ВЪТРЕШНОФИРМЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ УКАЗАНИЯ

ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 1 РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПИТВАНЕ

Приложение № 7 към чл.21, ал.1 УВЕДОМЛЕНИЕ

Други:

ФОРМУЛЯРИ за заявления

Методика за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторното използване и оползотворяване и повторно използване и рециклиране в директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства

Заповед за утвърждаване на методиката

Информация за електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори 

Съобщение: Във връзка с изменение на Закона за управление на отпадъците, публикувано в ДВ, бр.1 от 2019г., в сила от 01.01.2019г., началото за използване на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) за водене на публични регистри, поддържана от ИАОС, се отлага за 1 януари 2021г.


 назад