РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

 

  Име, Презиме, Фамилия Длъжност Декларации за несъвместимост Декларации за имущество и интереси
чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 3 чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 4
(Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата)
1 Марияна Алексиева Узунова старши експерт АП-13/05.01.2021   АП-22/14.01.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
2 Марияна Алексиева Узунова старши експерт     АП-23/14.01.2021 г. Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)  
3 Деляна Ангелова Железанова младши експерт

АП-96

АП-96/17.03.2021

  АП-100/18.03.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
4 Деляна Ангелова Железанова младши експерт     АП-99/18.03.2021 г. Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)  
5 Диана Стоянова Петрова главен експерт     АП-130/10.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
6 Владимир Симеонов Трифонов главен експерт     АП-131/10.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
7 Нина Тинкова Николаева главен експерт     АП-133/10.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
8 Татяна Тодорова Димитрова младши експерт     АП-132/10.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
9 Любомир Иванов Дайновски директор на дирекция     АП-134/10.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
10 Петя Делчева Зографова технически сътрудник     АП-135/10.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
11 Севинч Бейсим Ахмед старши експерт     АП-136/10.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
12 Антония Добчева Делева старши експерт     АП-137/10.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
13 Дора Симеонова Ангелова главен експерт     АП-138/10.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
14 Иван Георгиев Стоев главен специалист     АП-139/10.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
15 Ирена Димчева Станчева главен експерт     АП-141/11.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
16 Николай Тенев Ненов главен експерт     АП-142/11.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
17 Любимка Георгиева Настева главен експерт     АП-143/11.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
18 Мариана Тодорова Чомпалова-Йорданова главен експерт     АП-144/11.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
19 Стела Илчева Крумова главен експерт     АП-145/11.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
20 Николай Тенев Ненов главен експерт     АП-142(1)/11.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
21 Галя Христова Митева главен специалист     АП-146/11.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
22 Бистра Желева Пенева главен експерт     АП-147/11.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
23 Ренета Петрова Стамова директор на дирекция     АП-149/11.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
24 Небахат Фарис Кадир главен експерт     АП-150/11.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
25 Дечко Пасков Хаджипасев старши експерт     АП-151/11.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
26 Зорница Минкова Господинова главен експерт     АП-152/11.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
27 Митко Атанасов Митев старши експерт     АП-153/12.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
28 Тюркян Акиф Исмаил главен експерт     АП-156/12.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
29 Диляна Желязкова Димова главен юрисконсулт     АП-158/12.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
30 Асен Борисов Чепанов главен експерт     АП-157/12.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
31 Стоян Петков Литов главен експерт     АП-159/12.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
32 Петър Стоянов Стаматов главен експерт     АП-160/12.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
33 Цветанка Михайлова Матева старши експерт     АП-161/12.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
34 Стела Кънчева Дончева архивар     АП-162/12.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
35 Дорина Любенова Чалъкова старши експерт     АП-163/12.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
36 Емилия Станчева Попова главен експерт     АП-164/13.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
37 Диана Валентинова Кавакова специалист     АП-165/13.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
38 Анка Тодорова Иванова главен експерт     АП-167/13.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
39 Мариана Димитрова Колева директор на дирекция     АП-169/14.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
40 Мариела Николаева Ставрева специалист     АП-172/17.05.2021 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  

 

 

Списък на служители от администрацията на РИОСВ-Хасково не подали в срок декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Име, Презиме, Фамилия Длъжност Вид на декларация
- - -

Вътрешни правила за организацията, реда за извършване на проверки и воденето на регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) и за установяване на конфликт на интереси в РИОСВ-Хасково

 

Ръководството на РИОСВ - Хаково заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение.

Нашата политика е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията относно неспазване на етичните норми и кодекса на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение при предоставяне на административни услуги/режими, както и при осъществяване на контролните си правомощия.

Администрацията на РИОСВ насърчава всички граждани, да сигнализират за случаите на корупция чрез подаване на сигнали или предложения по реда на глава осма „Предложения и сигнали“ от Административно процесуалния кодекс.

Ние се ангажираме да извършим проверка за всеки получен сигнал и да Ви информираме своевременно за предприетите действия и резултати. Всяка проверка ще бъде извършена всеобхватно и обективно с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подателя на сигнала за корупция.

Подаване на сигнали

Сигнали за незаконни действия или бездействия, както и действия, пораждащи съмнения за корупция от страна на служители от РИОСВ - Хасково, могат да подават сигнали по някой от следните начини:

o    на електронен адрес: [email protected]

o    чрез гише „Административно обслужване“ в РИОСВ - Хасково, на адрес: гр Хасково, ул. „Добруджа” №14, партер

o    чрез „Кутия за жалби и сигнали, свързани с корупция и неправомерни служебни действия от страна на служителите на РИОСВ - Хасково“, находяща се в административната сграда на инспекцията - партер

o    чрез онлайн форма за подаване на сигнал до Националния съвет за антикорупционни политики, находяща се на интернет страницата на РИОСВ - Хасково

ВАЖНО!!!

При подаване на сигнал се предоставят следните данни:

o    две имена

o    адрес за кореспонденция

o    телефон за контакт

o    данни за институциите, които вече сте информирали

o    електронен адрес

Напомняме Ви, че съгласно нормата на чл.111, ал.4 от АПК: “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от 2 години“.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на РИОСВ - Хасково.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административно процесуален кодекс.

 

 

 


 назад