РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 22.04.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

 

Регистър на декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на РИОСВ-гр. Хасково
  Име, Презиме, Фамилия Длъжност Декларации за несъвместимост Декларации за имущество и интереси
чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 3 чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 4
(Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата)
1 Нина Тинкова Николаева Главен експерт     АП-83/11.05.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
2 Галя Христова Митева Главен специалист     АП-84/12.05.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
3 Татяна Тодорова Димитрова Младши експерт     АП-86/14.05.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
4 Стела Илчева Крумова Главен експерт     АП-93/27.05.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
5 Мариела Николаева Ставрева Специалист     АП-94/27.05.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
6 Владимир Симеонов Трифонов Главен експерт     АП-95/27.05.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
7 Диана Валентинова Кавакова Специалист АП-92/26.05.2020 г.   АП-96/28.05.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
8 Диана Валентинова Кавакова Специалист     АП-96/28.05.2020 г. Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)  
9 Севинч Бейсим Ахмед Старши експерт     АП-97/29.05.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
10 Николай Тенев Ненов Главен експерт     АП-98/29.05.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
11 Диана Стоянова Петрова Главен експерт     АП-99/29.05.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
12 Мариана  Тодорова Чомпалова - Йорданова Главен експерт     АП-100/29.05.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
13 Любимка Георгиева Настева Главен експерт     АП-102/02.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
14 Стоян Петков Литов Главен експерт     АП-103/02.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
15 Петя Делчева Зографова Технически сътрудник     АП-104/02.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
16 Дора Симеонова Ангелова Главен експерт     АП-105/02.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
17 Цветанка Михайлова Матева Старши експерт     АП-106/02.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
18 Петър Стоянов Стаматов Главен експерт     АП-107/02.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
19 Бистра Желева Пенева Главен експерт     АП-110/03.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
20 Ренета Петрова Стамова Директор на дирекция     АП-111/03.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
21 Асен Борисов Чепанов Главен експерт     АП-112/03.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
22 Дорина Любенова Чалъкова Старши експерт     АП-115/05.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
23 Митко Атанасов Митев Младши експерт     АП-116/08.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
24 Диляна Желязкова Димова Старши юрисконсулт     АП-118/08.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
25 Тюркян Акиф Исмаил Главен експерт     АП-119/08.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
26 Любомир Иванов Дайновски Директор на дирекция     АП-120/08.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
27 Ирена Димчева Станчева-Полихронова Главен експерт     АП-121/08.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
28 Дечко Пасков Хаджипасев Старши експерт     АП-122/08.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
29 Димитър Латунов Консулов Главен експерт     АП-123/09.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)

АП-167/31.08.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
 
30 Анка Тодорова Иванова Главен експерт    

АП-124/09.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)

 
31 Мариана Димитрова Колева Директор на дирекция     АП-125/10.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
32 Зорница Минкова Господинова Главен експерт     АП-127/10.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
33 Емилия Станчева Попова Главен експерт     АП-130/11.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
34 Антония Добчева Делева Старши експерт     АП-131/11.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
35 Небахат Фарис Кадир Главен експерт     АП-132/12.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
36 Иван Георгиев Стоев Главен специалист     АП-133/15.06.2020 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
               
               
Списък на служители от администрацията на РИОСВ-Хасково не подали в срок декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.        
       
Име, Презиме, Фамилия Длъжност Вид на декларация        
- - -        

 

Вътрешни правила за организацията, реда за извършване на проверки и воденето на регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) и за установяване на конфликт на интереси в РИОСВ-Хасково

 

Ръководството на РИОСВ - Хаково заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение.

Нашата политика е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията относно неспазване на етичните норми и кодекса на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение при предоставяне на административни услуги/режими, както и при осъществяване на контролните си правомощия.

Администрацията на РИОСВ насърчава всички граждани, да сигнализират за случаите на корупция чрез подаване на сигнали или предложения по реда на глава осма „Предложения и сигнали“ от Административно процесуалния кодекс.

Ние се ангажираме да извършим проверка за всеки получен сигнал и да Ви информираме своевременно за предприетите действия и резултати. Всяка проверка ще бъде извършена всеобхватно и обективно с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подателя на сигнала за корупция.

Подаване на сигнали

Сигнали за незаконни действия или бездействия, както и действия, пораждащи съмнения за корупция от страна на служители от РИОСВ - Хасково, могат да подават сигнали по някой от следните начини:

o    на електронен адрес: [email protected]

o    чрез гише „Административно обслужване“ в РИОСВ - Хасково, на адрес: гр Хасково, ул. „Добруджа” №14, партер

o    чрез „Кутия за жалби и сигнали, свързани с корупция и неправомерни служебни действия от страна на служителите на РИОСВ - Хасково“, находяща се в административната сграда на инспекцията - партер

o    чрез онлайн форма за подаване на сигнал до Националния съвет за антикорупционни политики, находяща се на интернет страницата на РИОСВ - Хасково

ВАЖНО!!!

При подаване на сигнал се предоставят следните данни:

o    две имена

o    адрес за кореспонденция

o    телефон за контакт

o    данни за институциите, които вече сте информирали

o    електронен адрес

Напомняме Ви, че съгласно нормата на чл.111, ал.4 от АПК: “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от 2 години“.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на РИОСВ - Хасково.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административно процесуален кодекс.

 

 

 


 назад