РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 27.05.2020 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

 

Регистър на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на РИОСВ-гр. Хасково
№ по  Име, Презиме, Фамилия Длъжност Входящ номер и дата на подаване Вид на декларация
1 Петър Стоянов Стаматов Главен експерт №АП-92/02.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
2 Владимир Симеонов Трифонов Главен експерт №АП-93/02.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
3 Цветанка Михайлова Матева Старши експерт №АП-95/03.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
4 Бистра Желева Пенева Главен експерт №АП-96/07.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
5 Дорина Любенова Сейкова Старши експерт №АП-97/07.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
6 Татяна Тодорова Димитрова Младши експерт №АП-98/07.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
7 Анка Тодорова Иванова Главен експерт №АП-99/07.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
8 Галя Христова Митева Главен специалист №АП-100/08.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
9 Любимка Георгиева Настева Главен експерт №АП-101/08.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
10 Петя Делчева Зографова Технически сътрудник №АП-102/08.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
11 Мариела Николаева Ставрева Специалист №АП-103/08.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
12 Митко Атанасов Митев Младши експерт №АП-104/09.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
13 Любомир Иванов Дайновски Директор дирекция №АП-105/09.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
14 Нина Тинкова Николаева Главен експерт №АП-106/09.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
15 Дечко Пасков Хаджипасев Старши експерт №АП-107/09.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
16 Ирена Димчева Станчева-Полихрова Главен експерт №АП-108/09.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
17 Мариана Тодорова Чомпалова-Йорданова Главен експерт №АП-109/10.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
18 Николай Тенев Ненов Главен експерт №АП-110/10.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
19 Тюркян Акиф Салим Главен експерт №АП-111/10.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
20 Дора Симеонова Ангелова Главен експерт №АП-112/10.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
21 Антония Добчева Делева Старши експерт №АП-113/10.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
22 Стела Илчева Крумова Главен експерт №АП-114/10.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
23 Зорница Минкова Господинова Главен експерт №АП-115/10.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
24 Стоян Петков Литова Главен експерт №АП-116/10.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
25 Севинч Бейсим Ахмед Старши експерт №АП-117/10.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
26 Иван Георгиев Стоев Главен специалист №АП-118/10.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
27 Диляна Желязкова Димова Старши юрисконсулт №АП-119/13.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
28 Ренета Петрова Стамова Директор дирекция №АП-121/13.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
29 Небахат Фарис Кадир Главен експерт №АП-122/14.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
30 Диана Стоянова Петрова Главен експерт №АП-123/14.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
31 Мариана Димитрова Колева Директор дирекция №АП-124/14.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
32 Емилия Станчева Попова Главен експерт №АП-125/14.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
33 Димитър Латунов Консулов Главен експерт №АП-127/15.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
34 Асен Борисов Чепанов Главен експерт №АП-129/15.05.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 2
           
Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на РИОСВ-гр. Хасково
№ по  Име, Презиме, Фамилия Длъжност Входящ номер и дата на подаване Вид на декларация
- - - - -
           
Списък на служители от администрацията на РИОСВ-Хасково неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.    
   
Име, Презиме, Фамилия Длъжност Вид на декларация    
- - -    

 

» Регистър на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на РИОСВ-гр. Хасково
№ по  Име, Фамилия Длъжност Входящ номер и дата на подаване Вид на декларация
1 Ренета Петрова Стамова Директор на дирекция №АП-113-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
2 Небахат Фарис Кадир Главен експерт №АП-94-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
3 Галя Христова Митева Главен специалист №АП-91-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
4 Бистра Желева Пенева Главен експерт №АП-102-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
5 Дорина Любенова Сейкова Старши експерт №АП-100-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
6 Зорница Минкова Господинова Главен експерт №АП-92-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
7 Стоян Петков Литов Главен експерт №АП-124-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
8 Мариана Тодорова Чомпалова Главен експерт №АП-110-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
9 Татяна Тодорова Димитрова Младши експерт №АП-103-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
10 Николай Тенев Ненов Главен експерт №АП-107-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
11 Диана Стоянова Петрова Главен експерт №АП-109-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
12 Нина Тинкова Николаева Главен експерт №АП-108-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
13 Владимир Симеонов Трифонов Главен експерт №АП-112-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
14 Анка Тодорова Иванова Главен експерт №АП-118-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
15 Стела Илчева Крумова Главен експерт №АП-99-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
16 Диляна Желязкова  Димова Старши юрисконсулт №АП-171-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
17 Митко Атанасов Митев Младши експерт №АП-93-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
18 Мариела Николаева Ставрева Специалист №АП-115-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
19 Дора Симеонова Ангелова Главен експерт №АП-97-1/05.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
20 Любомир Иванов Дайновски Директор на дирекция №АП-95-1/05.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
21 Петър Стоянов Стаматов Главен експерт №АП-131-1/06.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
22 Цветанка Михайлова Матева Старши експерт №АП-116-1/06.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
23 Петя Делчева Зографова Технически сътрудник №АП-101-1/06.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
24 Тюркян Акиф Салим Главен експерт №АП-106-1/07.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
25 Ирена Димчева Полихронова Главен експерт №АП-114-1/07.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
26 Мариана Димитрова Колева Директор на дирекция №АП-96-1/07.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
27 Любимка Георгиева Настева Главен експерт №АП-98-1/07.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
28 Дечко Пасков Хаджипасев Старши експерт №АП-135-1/07.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
29 Иван Георгиев Стоев Главен специалист №АП-121-1/07.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
30 Емилия Станчева Попова Главен експерт №АП-125-1/08.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
31 Димитър Латунов Консулов Главен експерт №АП-132-1/08.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
32 Небахат Фарис Кадир Главен експерт №АП-94-2/08.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
33 Антония Добчева Делева Старши експерт №АП-119-1/08.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
34 Асен Борисов Чепанов Главен експерт №АП-123-1/08.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2

  

» Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на РИОСВ-гр. Хасково
№ по  Име, Фамилия Длъжност Входящ номер и дата на подаване Вид на декларация
- - - - -

 

» Списък на служители от администрацията на РИОСВ-Хасково неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Име, Фамилия Длъжност Вид на декларация
- - -

 

Вътрешни правила за организацията, реда за извършване на проверки и воденето на регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) и за установяване на конфликт на интереси в РИОСВ-Хасково

 

Ръководството на РИОСВ - Хаково заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение.

Нашата политика е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията относно неспазване на етичните норми и кодекса на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение при предоставяне на административни услуги/режими, както и при осъществяване на контролните си правомощия.

Администрацията на РИОСВ насърчава всички граждани, да сигнализират за случаите на корупция чрез подаване на сигнали или предложения по реда на глава осма „Предложения и сигнали“ от Административно процесуалния кодекс.

Ние се ангажираме да извършим проверка за всеки получен сигнал и да Ви информираме своевременно за предприетите действия и резултати. Всяка проверка ще бъде извършена всеобхватно и обективно с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подателя на сигнала за корупция.

Подаване на сигнали

Сигнали за незаконни действия или бездействия, както и действия, пораждащи съмнения за корупция от страна на служители от РИОСВ - Хасково, могат да подават сигнали по някой от следните начини:

o    на електронен адрес: [email protected]

o    чрез гише „Административно обслужване“ в РИОСВ - Хасково, на адрес: гр Хасково, ул. „Добруджа” №14, партер

o    чрез „Кутия за жалби и сигнали, свързани с корупция и неправомерни служебни действия от страна на служителите на РИОСВ - Хасково“, находяща се в административната сграда на инспекцията - партер

o    чрез онлайн форма за подаване на сигнал до Националния съвет за антикорупционни политики, находяща се на интернет страницата на РИОСВ - Хасково

ВАЖНО!!!

При подаване на сигнал се предоставят следните данни:

o    две имена

o    адрес за кореспонденция

o    телефон за контакт

o    данни за институциите, които вече сте информирали

o    електронен адрес

Напомняме Ви, че съгласно нормата на чл.111, ал.4 от АПК: “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от 2 години“.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на РИОСВ - Хасково.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административно процесуален кодекс.

 

 

 


 назад