РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Защитена местност: Големият сипей

Обявена е със заповед № РД-471 през 2001 година. Площта на защитената местност е 653,9 ха. Тя обхваща силно пресечен и труднодостъпен район, разположен от землището на село Рабово, покрай стената на язовир “Студен кладенец” и Качлъбуюк дере. Включва забележителни скални комплекси, сипеи, храсталаци и гори.

Биологично разнообразие

“Големият сипей” е от изключително значение за опазването на птиците. Защитената територия е едно от двете най-важни гнездовища на белоглавия лешояд в България. На територията на защитената местност гнездят между 9 и 14 двойки от общо 30 за страната. Другото място у нас е в района на град Маджарово.

От видовете вкючени в Червената книга тук могат да се видят още черният щъркел, египетският лешояд, орелът змияр, малкият креслив орел и черната каня.

Единствената колония от сиви чапли разположена на скали у нас се намира именно в защитената местност “Големият сипей”. Това е районът в който се срещат и 7 от общо 9-те за България биомно ограничени видове птици, характерни за средиземноморската зона- испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, малко черноглаво коприварче, червеногушо коприварче, белочела сврачка, черноглава овесарка и скална зидарка.

Горите в защитената местност са представени от благун, космат дъб и цер. Храстовата растителност е от келяв габър, драка, червена хвойна, глог и шипка.

Международен природозащитен статус

Защитената местност “Големият сипей” е част от от Орнитологично важно място “Студен кладенец”, имащо световно значение. Предстои включването и в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Режим и статут

В защитената местност са забранени:

  • Всякакъв вид ново строителство
  • Търсене и проучване на полезни изкопаеми със сондажи и минни дейности в периода януари-юни включително
  • Добив на полезни изкопаеми по открит способ
  • Извеждане на голи сечи в горските насаждения
  • Лов, риболов и ловностопански мероприятия
  • Алпинизъм и делтапланеризъм

Защитената местност се стопанисва и охранява от Държавно лесничейство “Хасково”, под контрола на РИОСВ-Хасково.

Посещения

Човешкото присъствие в близост до гнезда или убежища на редки животни може да ги прогони завинаги. За да избегнете безпокоене на застрашени видове, координирайте вашите посещения с РИОСВ-Хасково.


 назад