РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Защитена местност: Злато поле

“Злато поле” е обявено за защитена местност през 2001 година със заповед № РД-476 на МОСВ. Площта на защитена територия е 84,79 ха. Обхваща старото корито /мъртвицата/ на река Марица, което е откъснато от реката през 50-те години с построяването на дига. Защитената местност включва няколко водни басейна с различна площ и дълбочина, тръстикови и папурови масиви, острови и пасища. Това е най-голямата влажна зона с естествен характер в поречието на Марица.

Местоположение

Защитената местност “Злато поле” обхваща части от землищата на селата Нова Надежда, община Хасково и Брод, Райново и Злато поле, община Димитровград.

Биологично разнообразие

Плитките части на водните басейни в “Злато поле” са покрити с папур и тръстика. Преди няколко години в защитената местност бе пренесена от естественото находище при Поповица /също старо корито на Марица/ включената в Червената книга бяла водна лилия.

Във водоемите се срещат 15 вида риби. Характерни са шаранът, червеноперката и щуката. Тук е регистрирана и включената в Червената книга речна змиорка.

“Злато поле” е най-характерно със пернатите си обитатели, предимно водолюбиви видове. В защитената местност могат да бъдат видени: малкият гмурец, зеленоногата водна кокошка, малкият воден бик, земеродното рибарче и много други. За много видове “Злато поле” е важно място за зимуване и почивка по време на миграция. Така тук през зимата са регистрирани да нощуват до 2000 екземпляра от световнозастрашения малък корморан и това определя ЗМ като Рамсарско место. Други такива видове са белооката потапница и ливадният дърдавец. Интересни за орнитолозите са големият воден бик и червената чапла, които могат да се срещнат тук.

Режим и статут

В защитената местност са забранени:

  • ново строителство
  • добив на инертни материали
  • опожаряване на тръстикови и папурови масиви без съгласуване с МОСВ
  • голи сечи в горските насаждения
  • извършване на лов и ловностопански мероприятия

Всички дейности в защитената местност се контролират от РИОСВ-Хасково

Проблеми и заплахи

Защитената местност “Злато поле” няма план за управление. Незаконният лов, при който се убиват и защитени видове, бракониерският риболов с мрежи. Изгарянето на тръстиката и папура.

Посещения

За да избегнете безпокойството на застрашени видове, не се отклонявайте от състествуващите пътища и маркирани пътеки. Не влизайте в тръстиковите масиви. За повече информация посетете http://da-se-pogrijim.hit.bg


 назад