РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Резерват: Вълчи дол

Биологично разнообразие

Територията на резервата включва разнообразни местообитания. В по-високите му части на неголяма площ са разположени гори с участието на бук, горун, благун и цер, но във “Вълчи дол” преобладава храстовата растителност представена от келяв габър, драка и мъждрян. Много характерни за резервата са съобществата на люляка, които заемат ниските билни части. 14 вида растения, срещащи се тук са включени в Червената книга и сред тях са: родопската горска майка, родопският силивряк и хипомаратума.

Резервата “Вълчи дол” се отличава с изключително разнообразие на грабливи птици. Тук са установени общо 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга на България. Районът на резервата е много важно място за търсене на храна и почивка на световно застрашените от изчезване черен лешояд и царски орел.

Тук могат да бъдат видени още белоглавия лешояд, сокола скитник, черният щъркел, бухълът, скалната зидарка, синият скален дрозд и зеленогушата овесарка.

От влечугите и земноводните са установени 21 вида, като в резервата се срещат змиегущерът, тънкият стрелец, смока мишкар, змията червейница и вдлъбнаточелият смок.

От едрите бозайници могат да се видят вълкът, дивата свиня, сърната и еленът лопатар.

Международен природозащитен статус

Резерватът с част от Орнитологично важно място “Студен кладенец”, имащо световно значение. Предстои включването му в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Режим и статут

Съгласно Закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност. Достъпът е ограничен, предвижването става по определени пътеки, като е задължително предварителното съгласуване на всяко посещение. Резерватът се стопанисва и охранява от РИОСВ-Хасково.

Проблеми и заплахи

Сериозен проблем е бракониерският лов на едър дивеч.

Посещения

Съгласувайте вашите посещения с РИОСВ-Хасково. Не се отклонявайте от маркираните пътеки.


 назад