РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

 

№  Вид  Правно основание  Необходими документи Такса и основание Техн. срок за изпълн.
1 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г.  Документите по чл.78, ал. 3 и 4 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. 100 лв., за всяка площадка поотделно, съгласно чл.13,ал.1, т.1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.) 14 дни 
2 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. Документите по чл.78, ал. 3 и 4 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 180 лв., съгласно чл.13,ал.1, т.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.) 14 дни
3 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. Документите по чл.78, ал. 3 и 4 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012  50 лв. съгласно чл.13,ал.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г. 14 дни
4 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъц чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. Документите по чл.78, ал. 3 и 4 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012  50 лв. Съгласно чл.13,ал.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.. 14 дни
5 Изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО, в т.ч. на регистрационен документ, при включване на нова площадка чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. Документите по чл.78, ал. 3 и 4 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012  100 лв., за всяка площадка поотделно, съгласно чл.13,ал.3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г 14 дни
6 Издаване на решение за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл.78 от ЗУО чл.80, ал.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. Заявление по образец няма 14 дни
7 Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО чл.67, във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012г. Документите по чл. 69 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 200 лв. за всяка площадка поотделно, съгласно чл.12,ал.1, т.1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г. 2 месеца
8    Изменение и допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл.73 от ЗУО ДВ, бр.53/2012г Документите по чл. 69 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 50 лв., съгласно чл.12, ал.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.73/2012 г.  1 месец
Изменение и допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, в случаите, когато изменението и/или допълнението на разрешението включва нова площадка чл.73 от ЗУО ДВ, бр.53/2012г Документите по чл. 69 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 200 лв. за всяка нова площадка поотделно, съгласно чл.12, ал.3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.73/2012 г.  1 месец
10   Издаване на Решение за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО ДВ, бр.53/2012г 1. Заявление (на хартиен и на електронен носител); няма  1 месец
11    Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г.. за класификация на отпадъците работни листове за класификация на отпадъци Няма  1 месец
12   Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали съгласно изискванията на Наредба  за№ 2 от 23.07.2014 г. класификация на отпадъците чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците работни листове за класификация на отпадъци Няма 15 дни
13   Заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъците по чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците чл. 9 от  Наредба № 1 oт 2014 г. реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри ДВ бр. 51/2014 г. Отчетна книга Няма 14 дни
14 Издаване на Регистрационни карти на основание чл. 91, ал. 1 и ал.2, т.1 и т.2 за екземпляри от видове по чл. 70, ал. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) чл. 92 от ЗБР Заявления по образец, съгласно чл. 92 от ЗБР Няма до 5 работни дни от постъпване на заявлението
15 Регистрация на  билкозаготвителенпункт и/илисклад. Регистрация на пунк и8или склад за на неподложени на първична обработка билки за
нуждите на производство. 
чл.31 , ал.1  и ал. 2,  т.1, т.4, т. 6 и ал. 3 от Закон за лечбените растения заявления по обрзци, Регистрация на пункт/склад засъбиране и първична обработка на  билки -Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
от Наредба № 5/19.07.2004 г.на МЗ и МОСВ
   Регистрация на пунк и8или склад за на неподложени на първична обработка билки за
нуждите на производство -  Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2
от Наредба № 5/19.07.2004 г.на МЗ и МОСВ
  до 14 дни от постъпване на уведомлението
17 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения по чл. 31, ал. 7 от ЗБР, с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони. чл. 31, ал. 7 от ЗБР съгласно чл. 10 от Hаредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,         ( ДВ 73/ 2007г., посл изм. и доп. бр. 94 от 30.11.2012 г) 280 лв. по чл. 22, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /ПМС № 136/2011 /посл.изм и доп.2014/ 1 месец
18 Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 от ЗООС искане по образец съгл Приложение №6 и информация по приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 500лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ  1 месец
19 Издаване на решение по ОВОС чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 92 от ЗООС  искане по образец съгл Приложение № 8 и доклад по чл. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно чл. 1, ал. 5, т.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ За издаване на решение по ОВОС се събира такса, както следва:
2. за издаване на решение по ОВОС:
а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) при процедура по задължителна ОВОС - 1200 лв. и б) при процедура след решение, с което е преценено да се извърши ОВОС - 700 лв
45 дни след провеждане на общественото обсъждане 
20 Издаване на решение за  преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми чл. 81, ал.1, т.1 и чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от ЗООС искане по образец съгл Приложение №4 от Наредбата за ЕО 400 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т.4  от ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г. 30 дни
21 Издаване на становище по ЕО на планове и програми чл. 81, ал.1, т.1 и чл. 85, ал. 1 и ал.2  от ЗООС      искане по образец съгласно Приложение №5 и доклад за ЕО от Наредбата за ЕО 600 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т.3 от  ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г. 30 дни 
22 Издаване на писмо за определяне на необходимите действия, които възложителите трябва да предприемат по глава 6 и глава 7 от ЗООС чл.5, ал.1 от  Наредбата за ОВОС уведомление по образец съгласно Приложение №5 по чл. 4 от Наредбата за ОВОС и по образец съгл Приложение № 3 от Наредбата за ЕО Няма  14 дни
23 Издаване на Регистрационни карти на основание чл. 22, ал. 1 от Закон за защита на животните  чл. 22 от ЗЗЖ Заявление, съгласно чл. 22 от ЗЗЖ Няма до 14 дни 
24 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт чл. 17  на Наредба 26 на МОСВ (ДВ 89/1996 г.) изм.ДВ бр.30/2002г. съгласно чл. 17  на Наредба 26 на МОСВ  (ДВ 89/1996 г.) изм.ДВ бр.30/2002г.  Няма 14 дни
25 Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници чл. 7, ал.3 на Наредба № 6 на МОСВ (ДВ 31/6.04.1999г.,изм бр. 102/21.12.2012 г) съгласно Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/6.04.1999г.,изм бр. 102/21.12.2012 г) и Инструкция №1/2003 г. Няма  След съгласуване с ИАОС, съгласно чл.7, ал.3 от Наредба №6
26 Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници чл.11, ал. 2 на Наредба № 6 на МОСВ (ДВ 31/6.04.1999г.,изм бр. 102/21.12.2012 г) съгласно чл.12, ал. 1,2 и 3 на Наредба 6 на МОСВ Няма до 14 работни дни
27 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при СПИ по чл.12 ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници при СПИ чл.12, ал. 3 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/6.04.1999г.,изм бр. 102/21.12.2012 г) Искане и технически характеристики на източника Няма 1 месец
28 Утвърждаване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания чл.13, ал. 1 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/6.04.1999г.,изм бр. 102/21.12.2012 г) съгласно чл. 13, ал. 2 и 3 Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/6.04.1999г.,изм бр. 102/21.12.2012 г) Няма  1 месец 
29 Извършване на регистрация и издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл.30л от ЗЧАВ на инсталации, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба № 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации Чл.30л, ал.1 от ЗЧАВ (ДВ 45/28.05.1996 г.,изм бр. 14/20.02.2015 г.) Съгласно чл. 30л,ал.1 от ЗЧАВ, заявление по образец 158лв., съгласно чл.17а, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване в регистъра по чл.30л, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  До 14 дни от подаване на заявлението
30 Извършване на промяна в обстоятелствата и издаване на удостоверение със съответната промяна в регистъра по чл.30л от ЗЧАВ на инсталации, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба № 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации Чл.30л, ал.12 от ЗЧАВ(ДВ 45/28.05.1996 г.,изм бр. 14/20.02.2015 г.) Съгласно чл. 30л,ал.12 от ЗЧАВ, заявление по образец 60лв., съгласно чл.17а, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване на промяна в обстоятелствата по чл.30л, ал.12  от Закона за чистотата на атмосферния въздух Заявлението се подава в едномесечен срок от настъпване на промяната, а удостоверението се издава до 14 дни от подаване на заявлението
31 Издаване на Решение по чл.6, ал. 3 от Наредба № 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации съгласно чл. 6, ал. 3 Наредба 7 на МОСВ (обн., ДВ, бр. 96 /31.10.2003 г., изм. бр. 24/12.03.2013 г ) СНЕ, схема за намаляване на емисиите Няма 30 дни
32 Издаване на Решение по чл.6, ал.4 от Наредба № 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации съгласно чл. 6, ал. 4, Наредба 7 на МОСВ (обн., ДВ, бр. 96 /31.10.2003 г., изм. бр. 24/12.03.2013 г ) СНЕ Няма 30 дни
33 Издаване на Решение по чл.7, ал.1 от Наредба № 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба 7 на МОСВ (обн., ДВ, бр. 96 /31.10.2003 г., изм. бр. 24/12.03.2013 г ) Искане, технически и икономически данни Няма 30 дни
34 Издаване на Решение за утвърждаване на първоначален План за управление на разтворители по чл. 20 , ал. 7 от Наредба № 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации съгласно чл. 20, ал. 7 от Наредба 7 на МОСВ (обн., ДВ, бр. 96 /31.10.2003 г., изм. бр. 24/12.03.2013 г ) План за управление на разтворителите Няма 30 дни
35 Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация Чл. 17 и 26 от ЗООС и чл. 4 от ЗДОИ Заявление по образец, съгласно чл. 24 и 25 на ЗДОИ, - Заповед на МФ №10,  по Чл. 28 и 29  от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ;  - договор при нарочно обработена информация по чл. 30 от ЗООС 14 дни  
36 Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на  разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20/23.02.2007г.изм. и  доп. бр. 55 от 20.07.2012 г.) Чл. 8, ал.3 от Наредбата Заявление по образец, съгласно чл. 24 и 25 на ЗДОИ, за количества:  до 1 т. - 50 лв.;   до 20 т. – 150 лв.;  над 20 т. – 200 лв.,   по ПМС № 136/2014 г. 30 дни
37 Издаване на заверено копие на документ    Заявление  7 лв. по  чл. 25.  от  Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /ПМС № 136/2011 /посл.изм и доп.2019г. 7 дни
38 Извършване на регистрация и издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл.9г, ал. 2 от ЗЧАВ на средни горивни инсталации (СГИ) с обща номинална топлинна мощност 1 MW до 50 MW чл.9г, ал.4 Заявление по образец 190  лв. по  чл. 17 б, ал. 1.  от  Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /ПМС № 136/2011 /посл.изм и доп.2019г. 14 дни
39 Вписване на промяна в обстоятелствата и издаване на удостоверение за актуалното състояние в регистъра по чл.9г, ал. 2 от ЗЧАВ на средни горивни инсталации (СГИ) с обща номинална топлинна мощност 1 MW до 50 MW  чл.9г, ал.13 Заявление по образец 70  лв. по  чл. 17 б, ал. 2.  от  Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /ПМС № 136/2011 /посл.изм и доп.2019г. 14 дни
40 Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на
Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии(ДППГА) на предприятие
/съоръжение с нисък рисков потенциал
чл. 106, ал. 2 ЗООС внасяне на ДППГА 200 лв по чл. 3, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /ПМС № 136/2011 /посл.изм и доп.2019г. 14 дни