РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Структура

Структура на РИОСВ Хасково

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ХАСКОВО

Директор 

Дирекция «Административни, финансови и правни дейности» 

Дирекция «Контрол на околната среда»

·   Направление «Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори»

·   Направление «Опазване на водите»

·   Направление «Управление на отпадъците и опазване на почвите»

·  Направление «Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти»

·  Направление «Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии и опасни химични вещества»

 Дирекция «Превантивна дейност»

·  Направление «Екологична оценка и оценка на въздействието на околната среда»

·  Направление «Биологично разнообразие, защитени територии и зони»

·  Направление «Специализирани регистри»