РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 13.02.2016 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 66 46 08
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Други

 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006

Нова административна услуга на РИОСВ Хасково
05/02/2016

 

Услугата е свързана с издаване  на становище по чл. 106, ал.2 от ЗООС  за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал.

Във връзка с приемане на новата Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване  на  последствията от тях (Наредбата),  и влизането й в сила от 19.01.2016 г., РИОСВ – Хасково уведомява за следното:
С проекта на Постановление на Наредбата са направени изменения и допълнения на чл.3 в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС №136 от 13.05.2011 г.,обн., ДВ, бр.39 от 20.05.2011 г., посл. изм. бр.5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.).  С приетите  изменения в чл.3 е въведена нова административна услуга към директора на РИОСВ, свързана с издаване  на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС (изм. и доп., ДВ бр.62 от 14.08.2015 г.) за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА се подава в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител заедно с копие от  документ за платена такса) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, за която се заплаща такса в размер 200 лв. по сметка на РИОСВ – Хасково:

Банкова сметка
Банка: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Напомняме  на операторите, които ще подават до директора на РИОСВ – Хасково ДППГА за предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал по чл. 11, ал. 1 от Наредбата, че основанието  за плащане в платежното е необходимо да е изписано по следния начин:
Становище по  чл. 106, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал.

За допълнителна информация свързана с услугата, може да се обръщате към експерта по опасни химини вещества в РИОСВ Хасково на тел. 038/60 16 22.