РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 20.08.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

Протокол за проведен първи етап от конкурса за длъжността младши експерт
08/02/2017

 

ПРОТОКОЛ

За проведен първи етап от конкурса /решаване на тест/ за длъжността Младши експерт- 1бр. в дирекция „Превантивна дейност”.
На основание Заповед №ЧР-2/10.01.2017г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите- гр.Хасково за провеждане на конкурс за избор на държавен служител

I. КАНДИДАТИ,  ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ
На тест, проведен на 06.02.2017г. в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите- гр. Хасково, ул.”Добруджа” №14 /зала на ет. 5./ в 14,00 часа, се явиха следните кандидати:

Списък с резултатите на кандидатите
№ Име, Презиме, Фамилия - брой точки получени на теста:
1. Спаска Миткова Славчева – 7т.
2. Данчо Андонов Колев – 15т.
3. Красимир Пейчев Кузев – 10т.
4. Стайко Русков Стайков – 7т.
5. Татяна Тодорова Димитрова – 12т.
6. Лилия Росенова Тодорова – 16т.
7. Жулиета Канева Жекова – 14т.
8. Марко Запрянов Марков – 3т.
9. Кремена Петрова Панева – 5т.
10. Запрянка Гошева Янева – 13т.
11. Диляна Иванова Георгиева – 10т.
12. Петя Любомирова Георгиева – 11т.
13. Цветка Янчева Събева – 7т.

Изтеглен вариант на тест: Г-жа Кремена Панева изтегли Вариант №1 на теста.

На теста не се явиха следните допуснати кандидати:
Няма неявили се кандидати.

II. ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА
А: Допускат се до интервю кандидатите, които са получили минимум 10 т. от решаването на теста:
№ Име,презиме,фамилия
1. Данчо Андонов Колев – 15т.
2. Красимир Пейчев Кузев – 10т.
3. Татяна Тодорова Димитрова – 12т.
4. Лилия Росенова Тодорова – 16т.
5. Жулиета Канева Жекова – 14т.
6. Запрянка Гошева Янева – 13т.
7. Диляна Иванова Георгиева – 10т.
8. Петя Любомирова Георгиева – 11т.

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 15.02.2017г. /сряда/ от 13.30 часа в сградата на РИОСВ-гр. Хасково, ул. “Добруджа” №14, зала на 5 ет., за провеждане на интервю.

Б: Не се допускат до интервю следните кандидати:
№ Име,презиме,фамилия-основание за недопускане
1. Спаска Миткова Славчева – Резултат по-нисък от 10т.
2. Стайко Русков Стайков – Резултат по-нисък от 10т.
3. Марко Запрянов Марков – Резултат по-нисък от 10т.
4. Кремена Петрова Панева – Резултат по-нисък от 10т.
5. Цветка Янчева Събева – Резултат по-нисък от 10т.

Председател на конкурсна комисия:...............
/Р.Стамова/
Дата 08.02.2017г.             
гр.Хасково