РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 20.08.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

Протокол на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт
27/01/2017


ПРОТОКОЛ

на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт в административно звено- дирекция „Превантивна дейност”, направление „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а/ Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Спаска Миткова Славчева
2. Данчо Андонов Колев
3. Красимир Пейчев Кузев
4. Стайко Русков Стайков
5. Татяна Тодорова Димитрова
6. Лилия Росенова Тодорова
7. Жулиета Канева Жекова
8. Марко Запрянов Марков
9. Кремена Петрова Панева
10. Запрянка Гошева Янева
11. Диляна Иванова Георгиева
12. Петя Любомирова Георгиева
13. Цветка Янчева Събева

Посочените кандидати трябва да се явят на 06.02.2017г. /понеделник / от 14,00 часа в сградата на РИОСВ– гр.Хасково на адрес: ул. “Добруджа” № 14, ет. 5 за решаване на тест.

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

Кандидатите за конкурса трябва да се запознаят със следната нормативна уредба:
Закон за опазване на околната среда
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

б/ Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати.

Председател на конкурсна комисия:....................
                                                 /Р. Стамова/     

                                                                 
Дата: 27.01.2017г.
гр.Хасково